Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for medlemmer i PiN – Foreningen for psykodrama og aksjonsmetodikk

Innledning

PiNs etiske retningslinjer er i samsvar med Norsk Forening for Psykoterapi (NFP) og European Association for Psychotherapy (EAP), samt «Forskrift for frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling» (Helsedirektoratet 11.12.2003) 

Hensikt

PiNs etiske retningslinjer skal bidra til en etisk forankret praksis, og beskytte både utøvere og mottakere av psykodramarelaterte aktiviteter mot uønskede og potensielt skadelige hendelser. Retningslinjene skal tjene som støtte for medlemmer i PiN i etiske spørsmål, bidra til refleksjon over etiske dilemmaer og sikre kvalitet i utøvelsen.

Verdier

Psykodrama bygger på eksistensiell filosofi og et humanistisk menneskesyn, som har sitt grunnlag i prinsippet om menneskets frie vilje i alle roller. FNs menneskerettighetserklæring (1948) er også en viktig del av verdigrunnlaget.

Til grunn for psykodrama som filosofi ligger tillit, respekt og gjensidighet.

All kontakt foregår med respekt for den enkelte deltakers integritet, livsanskuelse, kultur og egenart, uavhengig av alder, hudfarge, trosoppfatning, kultur, funksjonsnedsettelse, sykdom, kjønn, seksuell legning, nasjonalitet, politisk oppfatning, etnisk bakgrunn eller sosial status. 

Psykodramautøveren sin profesjon og kompetanse

For å benytte psykodrama i samfunnet (utøvere av psykodrama) kreves utdanning, egenerfaring (arbeid med egne personlige temaer) og sertifisering på godkjent utdanningsinstitutt.

Utøvere av psykodrama skal bidra til å fremme menneskers indre ressurser, utvikling og vekst i sitt profesjonelle arbeid, innenfor sitt profesjonsnivå. Utøveren har et personlig ansvar for at egen praksis er etisk, juridisk og faglig forsvarlig, og for å sette seg inn i lovverk som regulerer praksisen.

Utøvernes profesjonalitet utvikles gjennom teori og omfattende praksis i undervisning, underveis i utdannelsen og gjennom faglig veiledning både under og etter endt utdanning. Utøvere av psykodramaterapi skal i tillegg årlig sende inn oversikt over egne PFO-timer (Profesjonell Faglig Oppdatering) til styret i PiN. PFO-kravene er utarbeidet og vedtatt av NFP med bakgrunn i anbefalinger fra EAP. 

Medlemmer som er kvalifisert til å benytte psykodrama i samfunnet, pålegges å praktisere innenfor grensene for egen kompetanse og å henvise til andre tilbud der dette er påkrevd i henhold til norsk lov og ellers når det er hensiktsmessig, for ivareta personene det gjelder på en faglig og etisk forsvarlig måte. 

Regulering av forholdet mellom psykodramautøvere og deltakere.

Medlemmer kvalifisert for å utøve terapi, individual- og gruppeterapi, er på flere felt regulert av EUs personvernforordning; GDPR (General data protection regulation), som trådte i kraft 2018 i Norge. I tillegg er psykodramaterapi underlagt «Lov om Alternativ Behandling».

Når psykodrama benyttes i terapi, veiledning, coaching, organisasjonsutvikling, teater og pedagogikk, er det psykodramautøverens ansvar at deltakerens beste er det primære mål for aktiviteten. Det er deltagerenes bestilling, behov og forutsetninger som skal legges til grunn for samarbeidet, og for valg av metoder og teknikker. Utøveren skal møte de som søker bistand/hjelp med en bevissthet om den asymmetriske maktposisjonen som ligger i den profesjonelle relasjonen. 

Deltagere har krav på saklig og kunnskapsbasert informasjon om grunnleggende prinsipper, metoden, arbeidets form og prosessene i samarbeidet. Dette gjelder også all markedsføring hvor både metodens muligheter og begrensninger skal fremkomme. Når det gjelder markedsføring av psykodramaterapi, er medlemmer i PiN pålagt å følge både «Lov om Alternativ Behandling» og «Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift».

Utøveren har plikt til å gjennomføre avtalt aktivitet. Er aktiviteten umulig å gjennomføre skal deltagere informeres så snart som mulig og rimelig kompenseres i form av tilbakebetalt kursavgift eller lignende. Informasjon om vanlig prosedyre skal gis før oppstart av aktivitet.

Ingen form for utnyttelse av deltakere skal forekomme, verken økonomisk, seksuelt, emosjonelt, religiøst eller på andre måter. Utøveren har ikke anledning til å be om personlige tjenester, eller promotere varer og tjenester utover det som er avtalt, eller som naturlig hører til den aktiviteten som deltagere har meldt seg på. Dette gjelder også for fotografering av deltagere under kurs til bruk på sosiale medier, uten skriftlig samtykke. 

Utøvere av psykodrama er underlagt dokumentasjonsplikt, men ikke journalplikt. Det vil si at utøveren må innhente opplysninger om deltagere som trengs av regnskapsmessige og forsikringsmessige hensyn. Utøveren kan føre journal, men må da opplyse om dette. Deltagere har rett til innsyn i sin journal både under og etter avsluttet aktivitet/behandling. Alle opplysninger om deltagere i psykodramaaktiviteter må oppbevares i henhold til GDPR-regelverket (Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrift). 

I følge det samme regelverket, kan utøveren samle inn data fra sine deltagere i psykodramaaktiviteter for bruk i spesifikke forskningsprosjekter. Dette skal alltid avtales skriftlig på forhånd med de deltagerne dette gjelder, og informasjon om hva dataene skal brukes til skal følge med. Deltagere har rett til å reservere seg. Utøveren har ikke anledning til å bruke innsamlede data utover det som er avtalt skriftlig, og kan heller ikke samle inn data for potensielle, framtidige forskningsstudier. Dersom deltagere har klagemål i forhold til samarbeidet vedkommende har deltatt i, eller vedrørende noen form for utnyttelse, skal psykodramautøveren gi opplysninger om retten til å fremføre klage for FER (faglig etisk råd) i PiN.

Taushetsplikt og personvern

Psykodramautøveren plikter å holde seg oppdatert om gjeldende lovverk knyttet til taushetsplikt og personvern.

Taushetsplikten er gjeldende også etter at psykodramautøveren har avsluttet samarbeidet.  

Lov om alternativ behandling har bestemmelse om taushetsplikt som henviser til helsepersonelloven. 

Psykodramautøveren er bundet til taushetsplikten i kraft av sin rolle i alle møter med deltagere i alle sammenhenger. 

Taushetsplikten omfatter all personlig og privat informasjon herunder helseinformasjon som utøveren mottar. I tillegg har psykodramautøveren et ansvar i grupper, for å etablere en gjensidig avtale mellom gruppemedlemmer om taushet i forhold som gjelder de andre tilstedeværende medlemmene.  

Det kan forekomme unntak fra taushetsplikt i henhold til norsk lovgivning knyttet til liv og helse. Unntakene kan være hjemlet i bestemmelser om opplysningsplikt eller meldeplikt, og kan også ha sitt grunnlag i deltakerens samtykke.

Psykodrama og samfunnet

Psykodramautøveren bør være bevisst og ivareta fagets omdømme i alle situasjoner. Medlemmer i PiN skal gjøre det klart om vedkommende opptrer på vegne av seg selv, yrkesgruppen eller PiN.

Psykodramautøvere bør utvise digital dømmekraft og opptre bevisst i den digitale verden. Psykodramautøvere oppfordres ellers til å bruke ytringsfriheten og delta i samfunnsdebatten for å synliggjøre psykodramafagets idealer og visjoner om å frigjøre ressurser og fungere som fredsskapende og konfliktdempende mellom individer og grupper. 

Aktuelle lover og retningslinjer: