Forskning

Det finnes flere systematiske kunnskapsoppsummeringer på psykodrama. De mest kjente er Kellermann (1987), Kipper and Ritchie (2003), Wieser (2007) og Orkibi and Feniger-Schaal (2019). 

Studien er publisert i databasen PubMed

I tillegg kommer tre forskningssamlinger utgitt avFederation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO). Volume 2 i denne samlingen kom i 2016: Psychodrama. Empirical Research and Science/Psychodrama. Empirische Forschung und Wissenschaft(Stadler et al.2016) og volume 3 kom i 2020: Psychodrama.Empirical Research and Science 3, Psychodrama. Empirische Forschung und Wissenschaft(Krall et al., 2020).

European Association of Psychotherapy (EAP) har utarbeidet 15 spørsmål om de ulike behandlingsformene organisert i EAP (NFP i Norge) oppfordres til å svare på, for å dokumentere den respektive metodes vitenskapelige grunnlag.

Svarene fra erfarne og høyt utdannede, europeiske psykodramaterapeuter er oppsummert i dokumentet Scientific validation of psychodrama therapy – 15 Answers to EAP questions (Wieser et al., 2005) https://www.fepto.com/organization/scientific-validation-of-psychodrama-therapy. I dokumentet belyses bl.a. det teoretiske fundamentet for psykodramaterapi, de mest sentrale, metodiske intervensjonene og psykodramaterapien plasseres i det psykoterapeutiske landskapet. 

Svarene fra utøvere av psykodramaterapimetoden bidro bl.a. til at psykodrama ble offentlig godkjent som psykoterapimetode i Østerrike https://www.psychotherapie.at og RIS – Psychotherapiegesetz – Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 15.08.2021 (bka.gv.at).

Psykodramaterapi er hovedsakelig forankret i en humanistisk psykoterapitradisjon. En stor kunnskapsoppsummering fra 2013 støtter effekten av den humanistiske psykoterapien. (Freire et al., 2013). 

Nyere hjerneforskning har ført til et paradigmeskifte i psykoterapien verden over (Van Der Kolk, 2014; Siegel, 2011). Sansenes betydning i terapien anerkjennes i større grad og det å støtte klienten til å bli kjent med og uttrykke følelser (Greenberg 2015). Nyere nevrobiologisk forskning har hatt stor betydning for forståelsen av traumer og den har vist at konsekvensene av traumer og psykologiske blokkeringer ofte kommer til syne gjennom kroppslige symptomer og en splittelse mellom tanke (hode) og følelser (kropp). Dette gjelder også når vi ikke husker hendelsene. Det har vokst fram en ny forståelse på psykoterapifeltet for at heling fra traumer oppnås når klienten klarer å gjenopprette kontakten mellom sansning, kropp, tanke og følelse (Herman, 2015; Ogden, 2015;). 

Dette styrker psykodramaets stilling på psykoterapifeltet. Psykodrama gir en multidimensjonell mulighet for å utforske menneskelig erfaring på mange nivåer gjennom samtale oghandling.  Både direkte og konkret undersøkelse av sansning, tanke, følelse, kropp og relasjoner og for noen også tilnærming til en åndelig dimensjon. Moreno var forut for sin tid og utviklet en metode og teorier som først i de senere år har blitt validert gjennom forskning (Nolte, 2019). 

Utøvere av psykodrama har fortløpende justert sin praksis i tråd med tilgjengelig forskning. The Theraputic Spiral Model (Hudgins, https://therapeuticspiralmodel.com) og Trauma-Focused Psychodrama (Giacomucci & Marquit 2020) er eksempler på psykodramaterapeuter som har gjort fremragende arbeider for vårt internasjonale miljø. Sammen med andre har de systematisert og videreutviklet psykodramateori og -praksis i tråd med ny forskning, gjennom mange års terapeutisk arbeid med traumer. I dag utøves metoden psykodrama traumesensitivt, i likhet med andre seriøse, psykoterapeutiske behandlingsformer.

Søkene i den systematiske kunnskapsoppsummeringen til Orkibi & Feniger-Schaal (2019) er fra perioden 2007-2017. Etter dette har det foregått mye forskning på psykodrama flere steder i verden, som publiseres fortløpende på engelsk, tysk, italiensk, spansk, russisk og tyrkisk. Forskningen utføres og publiseres internasjonalt både i samarbeid med universiteter og gjennom organisasjoner som FEPTO https://www.fepto.com/organization/council/research-committee-chairog IAGP i USA https://10times.com/iagp-international-research-congress.  

Oversikt over norske master-, doktorgradsarbeider og publiserte studier på psykodrama

 • Dr. gradsavhandling: Meyer DeMott, M.A. (2016)EXIT, Kunst- og Uttrykksterapi (KUT) for nyankomne enslige mindreårige asylsøkergutter ved transittmottak(EXIT – Expressive Art in Transition)Studien er utført innenfor faget Kunst- og uttrykksterapi (KUT) og psykodrama er en av modalitetene som ble benyttet.Studien er et samarbeid mellomNorsk Institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon (NIKUT) og Regional senter forVold, Trauma og Suicid (RVTS) nord. Melinda A. Meyer DeMott har ellers MA i Kunst- og uttrykksterapi, er psykodramaregissør C.P. og klinisk spes. I psykiatrisk sykepleie. Hun er også faglig leder av NIKUT. 
 • Dr. gradsavhandling: Rasmussen, B. (1991).  NTNU: «Å være eller late som om…» Forståelse av dramatisk spill i det tyvende århundre. Et dramapedagogisk utredningsarbeid. Rasmussen er professor ved NTNU, Institutt for kunst – og medievitenskap, Det humanistiske fakultet. Han har omfattende publikasjonsliste på artikler og bøker som er inspirert b. a. av Morenos psykodramateori. https://www.ntnu.no/ansatte/bjorn.rasmussen
 • Doktorgradsstipendiat: Skar, S. (2019- ) Arbeidstittel er «Øyeblikk av deltakelse – en undersøkelse av kryssfeltet mellom deltaker, psykodramatiker & psykodrama». Særlig fokus på opplevelsesdimensjon hos deltakeren, samt dramaturgiske strategier i psykodrama. UiA https://www.uia.no/kk/profil/sirims  Det tverrfaglige Ph.D.programmet Kunst i Kontekst, avd. teater, Forskningsarbeid på psykodrama. Siri Skar er også psykodramaterapeut/regissør C.P.
 • Gladhus, L., & Grov, E. K. (2011). «Lærerens didaktiske repertoar i høyere utdanning: Medikamentregning og testangst–resultater fra en pilotstudie av psykodramabasert studentoppfølging». Uniped, 34(03), 41-55. doi:http://www.idunn.no/uniped/2011/03/laererens_didaktiske_repertoar_i_hoeyere_utdanning_medikamen 
 • Onarheim, B. A., & Lofquist, E. (2019). “Du er ikke alene: Psykodrama kan hjelpe overgangen til høyere utdanning». Magma-Tidsskrift for Økonomi og Ledelse, 22(2), 77-85.  
 • Masteroppgave: Skar, S. (2018)«Lek og alvor -å uttrykke seg selv og det man tenker eller føler gjennom skapende og spontan handling i en skapende prosess. Undertittel: Hvordan arbeid i gruppe med psykodrama og andre kreative uttrykksformer kan fungere som inngang til personlig utviklingsarbeid og bidra til estetiske erfaringer». Siri Skar. OsloMet. 
 • Masteroppgave i diakoni: Sverdrup, A.M.(2010) «Handlingsrom for sjelen.En studie av psykodrama som sjelesorg».Diakonhjemmet Høgskole (senere VID). Sjelesorg er kirkens samtaletilbud til mennesker med ulike livsspørsmål, og oppgaven undersøker hva slektskapet mellom sjelesorg og psykodrama består i, hva som må til for at psykodrama skal gjenkjennes som sjelesorg, og hvordan psykodrama kan bidra til å oppfylle sjelesorgens mål.
 • Hovedfagsoppgave: Bræin, M. K. (2004) «Selvet i handling. Psykodramateknikker, sett i lys av et selvpsykologisk perspektiv»Psykologisk Institutt, UiO.
 • Hovedfagsoppgave: Røkholt, G. (2003).«Utvikling av veiledningskompetanse hos sykepleiere ved bruk av psykodrama.» UiO. Røkholt har i årene før og frem til d.d. anvendt psykodramateknikker som førstelektor og veileder på sykepleieutdanningen ved OsloMet.

Norske bokutgivelser på psykodrama og andre av Jacob Levi Moreno´s aksjonsmetoder:

Rasmussen, B. & Kristoffersen, B. (2011)
Handling og forestilling – forestilling om handling. 

Jacob Levy Morenos teaterekspresjonisme og sosiatri.

Bjørn Rasmussener professor ved NTNU og Børge Kristoffersener Cand. Phil og førstelektor ved DDM.[1].

Borge, L.(2011)
Møte med psykodrama, Filosofi, Teori og Terapi

Kolofon Forlag av spes. i klin. psyk. 

Lillian Borge er speialist i klinisk psykologi og psykodramaterapeut/lærer TEP.

Rasmussen, B. (1989) 
Sjel i handling Tapir Akademiske Forlag.


Bjørn Rasmussen er professor ved NTNU.


Man regner i tillegg med at det internasjonalt finnes over 8000 bøker og fagartikler om psykodrama utgitt på mer enn 20 språk.

Anbefalte søkeord i relevante forskningsdatabaser: 

Det anbefales først og fremst å søke på: 

 • Psychodrama (therapy)
 • Sociometry
 • Sociodrama
 • J.L.Moreno
 • Group psychotherapy OG J.L.Moreno. 
 • Action Methods OG J.L. Moreno

Orkibi & Feniger-Schaal (2019) har søkt etter relevant forskning til sin systematiske kunnskapsoppsummering ved å bruke søkeordet drama as psychotherapeutic modalityog ved å bruke søkeordene

Psychodrama OR dramatherapy OR drama therapy AND intervention OR program OR effectOR evaluateOR case study». (Kapittel Methods, s 3).

Andre relevante søkeord, relevante artikler og studier kan finnes følgende steder:


[1]DDM: Dronning Mauds Minne. Førskoleutdanning, Trondheim.

Referanser

American Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy. Hentet 24.01.2022 fra https://psychodramacertification.org/

American Society of Group Psychotherapy and Psychodrama (ASGPP). Hentet 24.01.2022 fra https://asgpp.org  

Anstorp, T. & Benum, K. (Red.) (2014).Traumebehandling, komplekse traumelidelser og dissosiasjon.Universitetsforlaget. 

Binder, P.E., Jøstmark, G., Nielsen, A.H. & Schanche, E. (2013). I arbeid med følelser har dynamiske og humanistiske terapier tradisjonelt blitt beskrevet som motsetninger. Er tiden inne for å la dem forenes? Tidsskrift for Norsk PsykologforeningVol 50(8), side 790-794.https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2013/08/med-folelsene-i-sentrum-utviklingstrekk-innenfor-dynamiske-og-humanistiske

Bjerke, S.N. (2018). Gruppeterapi. Grunnleggende om hvorfor og hvordan. Gyldendal.

Borge, L. (2011). Møte med psykodrama. Filosofi, Teori og Terapi.Kolofon.

Bowlby, E. J. M.  (1997).Attachment and loss, volume one. SD Books.

Daniel, S. (2007).Psychodrama, role theory and the cultural atom: new developments in role theory. Routledge. 

Dayton, T. (2000) Trauma and addiction Health Communications, Inc. 

Dayton, T. (2005). The Living Stage. A Step-by-Step guide to psychodrama, sociometry and Experiential Group Therapy.Health Communications, Inc. 

Dayton, T. (2015). Neuropsychodrama in the Treatment of Relational Trauma. Health Communications, Inc

DeMott, M. A. M. EXIT. Hentet 22.01.2022 fra https://nfpsykoterapi.no/mindrearige-asylsokere-og-exit/

European Association of Psychotherapy (EAP). Hentet 22.01.22 fra https://www.europsyche.org

Erbay, L.G., Reyhani, I., Ünal, S., Özcan, C., Özgöcer, T., Ucar, C. & Yidiz, S. (2018).Does Psychodrama Affect Perceived Stress, Anxiety-Depression Scores and Saliva Cortisol in Patients with Depression? Psychiatry Investig.15(10) 10.30773/pi.2018.08.11.2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212706/  

Federation of European Psychodrama Training Organisations (FEPTO). Hentet 22.01.2022 http://www.fepto.com

Freire, E. S., Elliott, R., Greenberg, L., Watson, J., & Timulak, L. (2013). Research on humanistic-experiential psychotherapies. In M. Lambert, Bergin & Garfield (Ed.) Handbook of Psychotherapy and BehaviorChange(6th ed.), (s. 495-538). Wiley.

Giacomucci, S. (2018). Trauma Survivors Inner Role Atom: A Clinical Map for Posttraumatic GrowthThe Journal of Psychodrama, Sociometry, and Group Psychotherapy, 66 (1), s. 115–129

https://doi.org/10.12926/18-00006.1

Giacomucci, S. & Joshua M.(2020). The effectiveness of Trauma Focused Psychodrama in the treatment of PTSD in Inpatient Substance Abuse Treatment. Front. Psychol.Vol 11(art 896)

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00896

Giacomucci, S. (2021).Social Work, Sociometry, and Psychodrama. Springer.

Greenberg, L.S. (2015). Emotion-Focused Therapy: Coaching Clients to Work Through Their Feeling.(Second Edit). The American Psychological Association. 

Helsedirektoratet. (2021). Etter- og videreutdanning i psykisk helse. https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/etter-og-videreutdanning-i-psykisk-helse#regelverk-hvem-kan-fa-tilskudd

Herman, J. L. (2015). Trauma and recovery.Basic books. 

Holth, I. (2019). Javisst kan terapi være skadelig. 

Tidsskrift for Norsk psykologforening,Vol 56(11), (s. 870-872)

https://psykologtidsskriftet.no/node/21894/pdf

Hubble, M.A., Duncan, B.L. & Miller, S.D. (1999.) The Heart and Soul of Change: What Works in Therapy. American Psychological Association. 

Hudgins, K. & Toscani, F. (2014). Containment = Safety with Action Methods. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry, Vol 62(1)  https://www.researchgate.net/publication/269429035_Containment_Safety_with_Action_Methods

Hudgins, K.: The Therapeutic Spiral Model. Hentet 22.01.2022 fra  https://therapeuticspiralmodel.com

International Association for Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP).Hentet 22.01.2022 fra    https://www.iagp.com

Kellermann, P. F. (1992). Focus on psychodrama: The therapeutic aspects of psychodrama. Jessica Kingsley. 

Krall, H., Kirk, K. & Stadler, C. (edit.) (2020). Psychodrama. Empirical Research and Science volume 3. Springer Publisher. http://www.fepto.com/wp-content/uploads/Empirical-Research-3.jpg

Marineau, R. F. (1989). Ancestors and family: the birth of a myth. Jacob Levy Moreno, 1889-1974: father of psychodrama, sociometry, and group psychotherapy. Routledge. 

Moreno, J.L. (1994). Psychodrama & Group Psychotherapy first volume (5 edition). American Society for Group Psychotherapy & Psychodrama.

Moreno, J.L. (1988). Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Georg Thieme Verlag.

Moreno, J. L. & Jennings, H. H. (1932). Group method and group psychotherapy

Beacon House.

Moreno, Z.T., Blomkvist, L.D & Rützel, T. (2000). Psychodrama, Surplus Reality and The Art of Healing.Routledge  

 Nolte, J. (2014). Philosophy, Theory and Methods of J.L. Moreno. Taylor and Frances Ltd. 

Nolte, J. (2019). J.L. Moreno and the Psychodramatic MethodTaylor and Frances Ltd. 

Nordic-Baltic Board of Examiners in Psychodrama, Sociometry and Group psychotherapy (NBBE).Hentet 22.01.2022 fra   https://www.nbbe.eu

Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP.) Hentet 22.01.2022 fra  https://nfpsykoterapi.no

Ogden, P. (2015). Sensorimotor Psychotherapy. WW Norton & Co.

Orkibi, H. & Feniger-Schaal, R.(2019).  Integrative systematic review of psychodrama

psychotherapy research: Trends and methodological implications.

PLoS One, 14(2).  10.1371/journal.pone.0212575

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30779787/

PiN – Psykodramaforeningen i Norge. Hentet 22.01.2022 frahttps://psykodramaforeningen.no

Pramann, R. (2016). Benefits, Limitations, and Potential Harm in Psychodrama (Training). Hentet 22.01.2022 fra  http://cccutah.org/blph.pdf

Pøbelprosjektet – program med moreniansk gruppepsykoterapeutisk metode. Hentet 22.01.2022 fra  https://www.uv.uio.no/isp/om/aktuelt/aktuelle-saker/2017/jonas-prisen-til-pobelsjefene.html

https://www.mynewsdesk.com/no/ferd/news/poebelprosjektet-inn-som-en-av-ferds-sosiale-entreprenoerer-26702

RIS – Informasjon fra den Østerriske Regjering:  RIS – Psychotherapiegesetz – Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 15.08.2021 (bka.gv.at)

Rogers, C. (1951). Client-centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory.Constable. 

Rogers, C. (1957). The Necessary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality ChangeJournal of Consulting Psychology,21, s. 95-103.

Røine, E. (1992). Psykodrama: Om å spille hovedrollen i sitt eget liv. Artemis. 

Siegel, D. (2011). Mindsight. Oneworld Publications. 

Siegel, D. (2020). The developing mind.Guilford Press.

Siegel, D. & Schore, A. Cozolino,L. (red.) (2021) Interpersonal Neurobiology and Clinical Practice. WW Norton & Co  ISBN ISBN10 0393714578    ISBN13 9780393714579

Slettemark, G. (2004). Psykodrama og Sosiometri i Praksis. Personlig frihet, par i samspill, den skapende gruppe.Fagspesialisten AS. 

Stadler, C., Wieser, M. & Kirk, K. (red.) (2016). Psychodrama. Empirical Research and Science 2

Psychodrama. Empirische Forschung und Wissenschaft Volume 2.Springer Publisher

Stern, D. (2017) UtviklingstraumerFagbokforlaget

The North American Drama Therapy Association. Hentet 22.01.2022 fra https://www.nadta.org

UKCP – UK Council for Psychotherapy. Hentet 22.01.2022 fra https://www.psychotherapy.org.uk

Universiteter og offentlig godkjente høyskoler med studier i psykodrama (utvalg): 

Universitetet i Sør-Øst Norge USN), psykodrama inngår i Kunst- og Uttrykksterapiutdanning. https://www.usn.no/studier/finn-studier/kunst-og-uttrykksmetoder-i-terapi/

Donau Universität Krems Østerrike, advanced studies in psychodrama.

https://www.donau-uni.ac.at/en/studies/psychotherapy-advanced-studies-in-psychodrama-oeagg.html

Sigmund Freud Privat Universität Wien, Østerrike (offentlig akkreditert) psychodrama as psychotheraputic specialisation.

https://ptw.sfu.ac.at/en/academics/psychotherapy-schools/psychodrama/

Lesley University, Cambridge UK – advanced studies in psychodrama  på studiet i Expressive Arts therapy https://lesley.edu/academics/graduate/expressive-therapies-cags

Lesley University, Cambridge UK – psykodrama som metode i undervisningen til Clinical Mental Health Counsellor https://lesley.edu/academics/graduate/clinical-mental-health-counseling-drama-therapy

Van Der Kolk, B. (2014). The body keeps the score.  Penguin Books.

Wegscheider-Cruse, S. (1989).Another chance. Hope and health for the alcoholic Family. (Second Ed.).  Science & Behavior Books.

Wegscheider-Cruse, S. (1995).Family ReconstructionThe Living Theater Model.(First Ed.)

Science & Behavior Books, Incorporated. 

Wieser,M., Fontaine, P.  & Teszáry, J. (Red.). (2005). «Scientific validation of psychodrama therapy. 15

answers to EAP-questions»Hentet 22.01.22 fra  https://www.fepto.com/organization/scientific-validation-of-psychodrama-therapy

Witty, M. C. (2007). Client centered therapy.Kapittel i boken: Handbook of Homework Assignments in Psychotherapy (pp.35-50)DOI:10.1007/978-0-387-29681-4_3

https://www.researchgate.net/publication/226947646_Client-Centered_Therapylastet ned 11.12.2021.

ÖBVP – Den østerriske nasjonale forening for psykoterapi: 

Psychotherapiegesetz | ÖBVP – Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie