Vedtekter

VEDTEKTER FOR PSYKODRAMAFORENINGEN I NORGE

§ 1 FORENINGENS NAVN OG MÅLGRUPPE
Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi (NFPSG), er en fagorganisasjon for psykodramautdannede som tilfredsstiller krav til medlemskap. Studenter under utdanning i psykodrama og andre interesserte, kan etter søknad opptas som støttemedlemmer. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.


§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er å:

 • Fremme psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi i Norge og arbeide aktivt for anerkjennelse av disse.
 • Se til at metodene psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi utøves i samsvar med”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere”
 • Ivareta medlemmenes interesser
 • Være kontaktledd til psykodramainstitusjoner og foreninger nasjonalt og internasjonalt
 • Fremme psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi som metoder innen Norsk Forbund for Psykoterapi
 • Formidle informasjon til medlemmer om foreningens aktiviteter

§ 3 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER

a) Søknad og medlemskriterier
Det finnes to typer medlemskap; medlem og støttemedlem.

Medlemskap forutsetter at søkeren er sertifisert psykodramaleder i samsvar med foreningens krav til denne tittelen (se § 4 Medlemskap og utdanningsnivå).
Støttemedlemskap kan søkes av studenter i psykodrama og andre interesserte.

Skriftlig søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter gjeldende kriterier for medlemskap i NFPSG.

b) Medlemskap i andre organisasjoner
NFPSG er medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), en paraplyorganisasjon for foreninger, individuelle medlemmer med utdanning innen ulike psykoterapeutiske retningslinjer og utdanningsinstitutter innenfor psykoterapi. NFP er medlem av European Association for Psychotherapy (EAP). Via NFP kan det søkes om European Certificate of Psychotherapy (ECP). Disse utstedes av EAP.

c) Kontingent
Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Frist for innbetaling av medlemskontingent fastsettes av styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter utsendt kontingentkrav pluss to (2) skriftlige purringer slettes fra medlemslisten uten nærmere varsel. Støttemedlemmer betaler redusert kontingent.

d) Valgbarhet og stemmerett
Medlemmene er bundet av vedtektene og må rette seg etter de beslutninger som fattes med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent, er valgbare og har stemmerett. Støttemedlemmer er ikke valgbare til styret og har ikke stemmerett, men uttalerett på årsmøte.

e) Faglig etiske forpliktelser:

Medlemmer i NFPSG er forpliktet til å utøve sin virksomhet i samsvar med ”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere”. Brudd på disse prinsippene er grunnlag for disiplinære følger for utøveren. (se §9)

f) Forsikringsordning og registrering for praktiserende psykodramaledere/-terapeuter
Medlemmer som praktiserer psykodrama terapeutisk, må være tilsluttet NFPSG`s . forsikringsordning. Psykodramaledere/-terapeuter som er medlem av NFPSG kan slutte seg til NFP’s (Norsk Forbund forPsykoterapi) forsikringsordning. Styret bestemmer hvordan avgiften skal kreves inn. Psykodramaledere/-terapeuter som driver terapeutisk virksomhet, kan som medlem av NFPSGregistrere seg etter gjeldende forskrifter.

§ 4 MEDLEMSSKAP OG UTDANNINGSNIVÅ

NFPSG forholder seg til The Nordic Board of Examiners in Psychodrama (NBE) sine retningslinjer, standarder og titler for utøvere av psykodrama.

Støttemedlem
Støttemedlemskap kan tegnes av alle psykodramastudenter på assistent- og ledernivå, samt andre interesserte.
Tittel: Psykodramaassistent oppnåes gjennom:
Grunnutdanning som skal omfatte ca. 650 timer fordelt på deltakelse i organisert undervisning, egenterapi, seminardeltakelse, kollokviearbeid og oppgaveskriving med avsluttende, godkjent teoretisk og praktisk eksamen og sertifisering.

Dette nivået nåes vanligvis etter 2 års deltidsstudium.

Fullverdig medlem (Hovedmedlem)
Tittel: Psykodramaleder, Psykodramaregissør eller T.E.P. (Trainer, Educator and Practitioner) bygger på Psykodramaassistent eksamen. Ved godkjent utdanning på minimum psykodramaleder-nivå kan man søke fullverdig medlemskap i foreningen, og etter innvilget medlemsskap kalle seg psykodramaterapeut MNFPSG.

Videreutdanning til Psykodramaleder skal omfatte ca. 750 timer fordelt på deltakelse i organisert undervisning, egenterapi, seminardeltakelse, kollokviearbeid, litteraturstudier, dokumentert veiledning på eget arbeid som gruppeleder og oppgaveskriving med avsluttende, godkjent praktisk og teoretisk avlagt eksamen og sertifisering.
Dette nivået nåes når avlagt teoretisk og praktisk eksamen er godkjent av utdanningsstedet, samt av Nordic Board of Examiners in Psychodrama (NBE).

Vanlig studieprogresjon for å oppnå dette nivået er tre-års deltidsstudier etter avlagt assistent- eksamen.

NFPSG følger NBE`s og EAPs internasjonale retningslinjer for krav til tittelen psykoterapeut EAP (gjelder kun for psykodramaregissør og T.E.P etter særskilte regler).

De utdanningsstedene i Norge som gir NFPSG -godkjent sertifisering som psykodramaterapeut er listet under Informasjon om utdanning annet sted på denne siden. Disse lærestedene henter alle sammen sine generelle fagkrav, samt krav til fordeling av undervisningstimer på de ulike aktivitetene, og krav til det faglige innholdet i undervisningen fra Standard for psykodramautdanning satt av The Nordic Board of Examiners in Psychodrama (NBE). NBE setter pr idag faglig standard for alle de nordiske og baltiske utdannings-institusjonene innenfor psykodrama i samarbeid med tilsvarende organisasjoner ellers i Europa, i USA, Latin-Amerika og Australia, og bistår med avvikling av praktisk og teoretisk eksamen på ledernivå (terapeut) og oppover. NFPSG’ sine fagkrav sammenfaller slik settmed fagkravene satt av NBE.

NFPSG-godkjent utdanning må som følge av det overnevnte inneholde følgende:

 1. trening på utøvelse av metoden under direkte supervisjon av kvalifisert lærerpersonell.
 2. undervisning i moreniansk teori, filosofi og metode.
 1. undervisning i psykodrama-teori og praksis sett i sammenheng med ulike hovedretninger innenfor psykologisk, teoretisk tenkning.
 2. undervisning i etikk og yrkesmessige retningslinjer for utøvelse av metoden.

Alle godkjente utdanningsinstitusjoner må videre legge til grunn for opptak enten 3-årig høyskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende innenfor humanistiske fag. Kandidater som har sin utdanning fra land utenfor Norge innvilges fullt medlemsskap i vår forening dersom utdanningen er gjennomført ved en institusjon som tilfredsstiller de fagkrav som er nevnt over.

§ 5 PERMANENTE ORGANER
Foreningen har følgende permanente organer

1. Styret
2. Faglig etisk Råd (FER) 3. Meglerutvalg
4. Valgkomité

§ 6 LOKALE LAG
Medlemmer har anledning til å danne lokallag for å styrke fellesskapet med psykodramautdannede lokalt, og på landsbasis. Lokallagene velger selv hvordan de ønsker å organisere seg med hensyn til oppnevning av en hovedkontaktperson eller sammensetning av et lokalstyre. Melding om lokallagets kontaktperson, eller styrets sammensetning, samt melding om møter og annen virksomhet sendes styret til orientering.

§ 7 STYRET
Styret har den daglige ledelsen av foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet. Foreningen ledes av et styre på 4 – 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder skal fortrinnsvis velges av Årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Styret velges av årsmøtet for 2 (to) år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret, bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig.
Styremøter skal protokollføres. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Beslutninger tas med enkelt flertall. Ved likt stemmetall har lederen dobbel stemme. I styret er studentene på ledernivå representert med en representant som har uttale- og forslagsrett.
Styrets oppgave er å:

 • lede foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål og forvalte dens midler
 • behandle og protokollføre alle innkomne saker
 • gi årsberetning for inneværende styreperiode og fremlegge regnskap og budsjett for årsmøtet
 • utarbeide handlingsplan
 • effektuere årsmøtets vedtak
 • behandle og fatte beslutninger i klagesaker
 • ta initiativ i saker som er av betydning for psykodrama, sosiometri og gruppepsykoterapi

§ 8 ÅRSMØTE
Årsmøtet er øverste myndighet for Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi.

Årsmøte holdes innen utgangen av mars og innkalling skal skje skriftlig med minst 3 (tre) ukers varsel. Sakspapirer sendes med innkallelsen. Forslag til saker som skal behandles på årsmøte må være styret i hende innen utgangen av januar.

Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøte, kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet.

a) Saksliste:
Sakslisten foreslåes av styret, med endelig godkjenning av årsmøtedeltakerne. Saker som ikke står på sakslisten, kan ikke tas opp til avgjørelse uten at 4/5 av deltakerne med stemmerett godkjenner det.

Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall. Etter registrering av de stemmeberettigede er følgende poster obligatoriske:

 1. Godkjenning av sakslisten
 2. Oppnevning av ordstyrer
 3. Oppnevning av referent
 4. Oppnevning av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av årsberetning inkludert fra FER og aktuelle komiteer
 6. Godkjenning av det reviderte regnskapet
 7. Godkjenning av handlingsplan og budsjett for kommende periode
 8. Behandling av innkomne saker
 9. Fastsetting av årets kontingent for medlemmer og støttemedlemmer
 10. Valg av:
 • Styret
 • Faglig etisk råd (FER)
 • Valgkomité
 • Revisor
 • Meglerutvalg 11. Eventuelt

b) Valgkomité
Valgkomiteen består av to (2) medlemmer valgt av årsmøtet for ett (1) år om gangen. Det er anledning til gjenvalg.

c) Valg
Valg ledes av valgkomiteen. Alminnelig flertall av avgitte stemmer gjelder. Valg foregår skriftlig så sant årsmøtet ikke enstemmig bestemmer avstemning ved håndsopprekning eller akklamasjon.

Minst tre (3) måneder før årsmøtet skal valgkomiteen igangsette arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene. Medlemmer kan fremme navn på aktuelle kandidater til valgkomiteen. Kandidater skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt seg villige til å stille til valg. Årsmøtet skal gjøres kjent med navn på foreslåtte kandidater. Kandidatene gir en kort presentasjon av seg selv enten skriftlig eller muntlig til årsmøtet før avstemningen.

d) Ekstraordinært årsmøte
Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst 1/5 av medlemmene. Møtet kunngjøres minst fire (4) uker før det finner sted. Saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlemmene snarest mulig etter kunngjøring, og senest en (1) uke før det ekstraordinære årsmøtet.

§ 9 FAGLIG ETISK RÅD (FER)
Faglig Etisk Råd er NFPSG`s kvalitetssikrings- og utviklingsorgan som skal sikre faglig etisk praksis. Rådets virksomhet samsvarer med faglig etiske kriterier til organisasjoner som foreningen er tilsluttet.

a) Mandat
Rådet skal, med utgangspunkt i ”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere” og NFPSG`svedtekter:

fremme medlemmenes faglig etiske standard
være et rådgivende organ for NFPSG`s styre og medlemmer i faglig etiske spørsmål

være rådgivende for styret i klage- og tvistesaker som styret bringer inn for rådet

være rådgivende organ for styret ved eventuell revurdering av NFPSG`s ”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere”

b) Sammensetning og beslutningsmyndighet

FER består av tre (3) medlemmer, som velges av NFPSG`s årsmøte. Funksjonstiden settes til tre (3) år. Gjenvalg er mulig. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut om gangen, slik at kontinuitet kan sikres. Medlemmer av styret er ikke valgbare til Faglig etisk råd. FER er beslutningsdyktig når tre (3) er til stede.

c) Henvendelser
Medlemmer kan henvende seg enten direkte til FER, eller via styret for å be om råd i faglig etiske spørsmål. Saker som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret v/leder.

d) Meglerutvalg
Meglerutvalget velges av årsmøtet og skal bestå av tre (3) medlemmer. Meglerne bør velges slik at habilitet sikres. Styret oppnevner en megler til den aktuelle saken.

e) Klagesaker – saksbehandling
Ved behandling av klagesaker skal NFPSG`s Faglig etiske råd (FER) legge til grunn ”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere” og NFPSG`s vedtekter.

Klagesaker skal fremmes styret, som behandler og oversender saken direkte til Faglig Etisk Råd (FER).

FER skal holde styret orientert om saksbehandling og fremdrift av saker som er under behandling

Så raskt som mulig tilbys partene et møte med en megler, valgt av årsmøtet. Hvis partene avslår tilbudet, eller hvis meglingen ikke fører til en avklaring, følges videre saksgang.

Dersom rådet avviser en klagesak av formelle grunner, skal styret få en rask tilbakemelding med begrunnelse.

Instansen som mottar klagen, sender innen 14 dager skriftlig bekreftelse til klageren på mottatt klage og orienterer om saksgangen. Ved ferier (sommer, jul og påske) beregnes lengre behandlingstid, men bekreftelse på mottatt klage bør fortsatt foreligge innen 14 dager

Faglig Etisk Råd har ansvaret for innhenting av uttalelser fra partene, og for den løpende orientering til partene i saken slik den er beskrevet nedenfor:

 1. Klagerens skriftlige redegjørelse registreres og tas opp til behandling i FER.
 2. Kopi av klagen sendes til påklagede sammen med en orientering om sakens videre gang.
 3. Så raskt som mulig tilbys partene et møte med en habil megler. Hvis dette ikke er mulig ellerønskelig, følges videre saksgang.
 4. Påklagedes skriftlige redegjørelse innhentes, og rådet sender kopi til klageren.
 5. Skriftlig kommentar innhentes fra klageren, kopi sendes påklagede.
 6. Skriftlig kommentar innhentes fra påklagede, kopi sendes klageren.
 7. FER skal holde styret orientert om saksgang.
 1. FER begrunner sin konklusjon som oversendes PIN`s styre og stiller saksdokumentene til styrets disposisjon.
 2. Inhabile styremedlemmer har ingen innsynsrett. Saksdokumentene er taushetsbelagt.

10. Styrets endelig konklusjon sendes klageren og påklagede, med kopi til FER.

Dersom rådet mener det er grunnlag for organisatoriske forføyninger overfor et medlem, avgir det innstilling til styret, som avgjør spørsmålet.

f) Klagesaker og inhabilitet
– Er klagen fremmet av, eller rettet mot et medlem i FER, har styret mandat til å

opprette en uavhengig klagekomité, bestående av fullverdige NFPSG medlemmer, for å behandle den aktuelle saken.

Er klagen fremmet av, eller rett mot et medlem i styret, har FER mandat til å utvide rådet med to (2) NFPSG medlemmer under behandling av denne saken. Utvidet FER har da mandat til å sluttføre klagesaken.

Styrets og FER’s medlemmer har rett til å melde seg inhabile. Hvis dette medfører at styreteller FER ikke blir beslutningsdyktig, har styret eller FER mandat til å oppnevne habile medlemmer blant NFPSGs medlemmer i behandling av den aktuelle saken.

Både klageren og påklagede har mulighet til å få vurdert inhabilitet.

g) Anke
En anke kan fremmes av klageren eller påklagede på følgende grunnlag:

 • –  at korrekt prosedyre ikke ble fulgt
 • –  at resultatet av klagebehandlingen er åpenbart urimelig i forhold til det klagen gjelder

Anken skal behandles av en ankeinstans som opprettes av styret og/eller FER. Samme prosedyre for saksbehandling følges (§ 9-d). Ankeinstansen skal bestå av tre (3) medlemmer.

`

h) Dokumentasjon og konfidensialitet
Rådet fører protokoll over sin virksomhet. Protokollene og de dokumenter som rådet anser som konfidensielle, skal ikke være tilgjengelig for andre enn rådets og styrets medlemmer. Konfidensielle dokumenter i avsluttede saker makuleres etter tre (3) år.

i) Årsberetning
Faglig etisk råd skal avgi årsberetning til årsmøtet.§ 10 SUSPENSJON/EKSKLUSJON
Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som

a) b) c)

opptrer i strid med NFPSG’s vedtekter
opptrer i strid med ”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere”

ikke retter seg etter pålegg truffet av styret

Varsel om eksklusjon skal skje skriftlig; med muntlig forvarsel.

Vedkommende pålegget gjelder, gis adgang til å forklare seg skriftlig og muntlig for styret før vedtak om suspensjon eller eksklusjon blir gjort.

Til gyldig vedtak kreves 4/5 flertall blant styrets medlemmer.

Vedtak om suspensjon skal gjøres tidsbegrenset. Den suspenderte kan ikke inneha tillitsverv i perioden, og pålegges å følge besluttede tiltak.

Den suspenderte/ekskluderte kan forlange ny behandling av sin sak. Fristen for å fremsette et slikt krav er to (2) måneder fra styrets vedtak ble truffet.

Den ekskluderte kan etter søknad bli medlem igjen, dersom styret med alminnelig flertall treffer vedtak om dette.

§ 11 UTMELDING
Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret.

§ 12 ENDRINGER I VEDTEKTER, REGLER OG KRITERIER
Vedtekter for Norsk Forening for Psykodrama, Sosiometri og Gruppepsykoterapi (NFPSG) og”Yrkesetiske retningslinjer for psykodramatikere” kan bare endres av årsmøtet, og da minst med 2/3flertall av de frammøtte stemmeberettigede for å bli endelig vedtatt.

§ 13 OPPLØSNING
Beslutning om oppløsning av Psykodramaforeningen i Norge, kan skje etter uravstemning blant de stemmeberettigede medlemmene, som gis en frist på en måned til å postlegge sin stemme. Dersom en oppløsning skal gjennomføres, må minst 67 % av de stemmeberettigede medlemmene ha avgitt stemme, i tillegg til at minst 5/6 av disse må ha stemt ja til oppløsning. Dersom ovenstående forutsetninger for en oppløsning er innfridd, tillegger det styret å vedta hvordan organisasjonens midler skal forvaltes.

Vedtatt på årsmøtet 03.05. 2004