Vedtekter

VEDTEKTER FOR PSYKODRAMAFORENINGEN I NORGE (PiN)

§ 1 FORENINGENS NAVN OG MÅLGRUPPE 

Psykodramaforeningen i Norge (PiN) er en norsk forening for utøvere av psykodrama, sosiodrama, sosiometri, moreniansk* gruppepsykoterapi og -aksjonsmetodikk. Foreningen organiserer og følger opp krav fra norske myndigheter og European Association for Psychotherapy (EAP) for medlemmer som utøver terapeutisk virksomhet. Foreningen er partipolitisk uavhengig.

§ 2 FORMÅL 

Foreningens formål er å:

 1. Aktivt arbeide for å synliggjøre og oppnå anerkjennelse av psykodrama, sosiodrama, sosiometri, moreniansk* gruppepsykoterapi og -aksjonsmetodikk i samfunnet
 2. Bidra til at metodene psykodrama, sosiodrama, sosiometri, moreniansk* gruppepsykoterapi og -aksjonsmetodikk utøves i samsvar med «Etiske retningslinjer for medlemmer i PiN»
 3. ivareta medlemmenes interesser
 4. være kontaktledd til psykodramainstitusjoner og foreninger nasjonalt og internasjonalt
 5. fremme psykodrama, sosiometri og moreniansk* gruppepsykoterapi som metoder i Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)
 6. formidle informasjon til medlemmer om foreningens aktiviteter 
 7. Ivareta foreningen sine interesser, spesielt medlemmer med terapeutisk kompetanse, i Norsk forbund for psykoterapi (NFP)

§ 3 MEDLEMSKAP, FORPLIKTELSER OG MEDLEMSRETTIGHETER 

Søknad og medlemskriterier 

PiN har 4 typer medlemskap: Avdeling for PiN-terapi, avdeling for PiN-org, studentmedlemsskap og støttemedlem.

Medlemskap i PiN-terapi forutsetter at søkeren er sertifisert psykodramaleder/-regissør i samsvar med foreningens krav (se § 4 Medlemskap og utdanningsnivå).

For medlemskap i PiN-org forutsetter offentlig godkjent bachelor eller tilsvarende og minimum 2 års utdanning i psykodrama eller moreniansk* aksjonsmetodikk. Ved høyere utdanning innen pedagogikk, terapi, organisasjonsutvikling og teater, kan det søkes om fullverdig medlemskap med minimum ett år psykodramautdanning.

Støttemedlemskap er for alle som er interessert i psykodramafaget.

Søknad om medlemskap sendes styret, som behandler søknaden etter gjeldende kriterier for medlemskap i PiN.

 • Medlemskap i andre organisasjoner

PiN er medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), en paraplyorganisasjon for foreninger og utdanningsinstitusjoner innen psykoterapi, som tilfredsstiller kravene i European Association for Psychotherapy (EAP). NFP er medlem i EAP. Via NFP kan medlemmer søke om European Certificate of Psychotherapy (ECP). Disse utstedes av EAP.

 • Kontingent

Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Frist for innbetaling av medlemskontingent fastsettes av styret. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter utsendt kontingentkrav pluss to (2) skriftlige purringer slettes fra medlemslisten uten nærmere varsel. 

Studentmedlemmer og støttemedlemmer betaler redusert kontingent.

 • Valgbarhet og stemmerett

Medlemmene er bundet av vedtektene og må rette seg etter de beslutninger som fattes med hjemmel i disse. Medlemmer som har betalt kontingent er valgbare og har stemmerett. Studentmedlemmer har ikke stemmerett, men talerett på medlemsmøter og årsmøte. Støttemedlemmer har ikke talerett på årsmøtet.

 • Faglig etiske forpliktelser

Medlemmer i PiN er forpliktet til å opptre i samsvar med «Etiske retningslinjer for medlemmer i PiN». Brudd på disse prinsippene er grunnlag for disiplinære følger for utøveren (se §9).

 • Forsikringsordning og registrering i offentlige registre

Medlemmer som er utøvere av psykodramaterapi, må ha forsikring.  Medlemmer i PiN-terapi, er automatisk medlem i NFP og kan benytte seg av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) sin forsikringsordning. Medlemmer i PiN-terapi, som utøver terapeutisk virksomhet, kan søke om registrering i registeret for alternativ behandling i Brønnøysund, etter gjeldende forskrifter.

Styret kan inngå forsikringsavtaler som dekker alle medlemmers behov for forsikring knyttet til egen forretningsvirksomhet.  

Forsikringsavgiften skal betales sammen med medlemsavgiften i god tid før fornyelse av forsikringsavtalene.

§ 4 MEDLEMSSKAP OG UTDANNINGSNIVÅ  

PiN følger The Nordic Board of Examiners in Psychodrama (NBE) sine retningslinjer, standarder og titler for utøvere av psykodrama. Alle medlemmer er forpliktet til å følge PiN sine vedtekter og etiske retningslinjer.

Medlemskap i avdeling PiN-terapi

Den som har godkjent utdanning på minimum psykodramaleder-nivå kan søke medlemskap i avdeling PiN-terapi.

Utdanning til psykodramaleder skal omfatte 750 timer fordelt på deltakelse i organisert undervisning, egenterapi, seminardeltakelse, kollokviearbeid, litteraturstudier, dokumentert veiledning på eget arbeid som gruppeleder og oppgaveskriving med avsluttende, godkjent praktisk og teoretisk avlagt eksamen og sertifisering. PiN følger Nordic & Baltic Board of Examiners in Psychodrama (NBE) og EAPs internasjonale retningslinjer for krav til tittelen psykoterapeut EAP (gjelder kun for psykodramaregissør og T.E.P etter særskilte regler).

 • Medlemskap i avdeling PiN-org.

For medlemskap i PiN-org er kravet offentlig godkjent bachelor eller tilsvarende og minimum 2 års utdanning i psykodrama eller moreniansk* aksjonsmetodikk. Ved høyere utdanning innen pedagogikk, terapi, organisasjonsutvikling og teater, kan det søkes om fullverdig medlemskap med minimum ett år psykodrama-utdanning.

 • Studentmedlem

De som er under utdanning innen psykodrama og moreniansk* aksjonsmetodikk, kan søke om studentmedlemskap.

 • Støttemedlem

Alle som er interessert i psykodramafaget kan bli støttemedlem.

§ 5 KOMITEER OG UTVALG

Foreningen har følgende komiteer og utvalg:

 1. Styret
 2. Faglig etisk Råd (FER) 
 3. Meglerutvalg
 4. Valgkomité 

§ 6 LOKALE LAG

Medlemmer har anledning til å danne lokallag for å styrke fellesskapet med psykodramautdannede lokalt og på landsbasis. Lokallagene velger selv hvordan de ønsker å organisere seg med hensyn til oppnevning av en hovedkontaktperson eller sammensetting av et lokalstyre. Melding om lokallagets kontaktperson, eller styrets sammensetting, samt melding om møter og annen virksomhet sendes styret til orientering. 

§ 7 STYRET

Styret har den daglige ledelsen av foreningens virksomhet i overensstemmelse med vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet. Foreningen ledes av et styre på 4 – 6 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder skal fortrinnsvis velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv. Styrets medlemmer velges av årsmøtet for 2 (to) år om gangen. For å sikre kontinuitet i styret, bør det unngås at hele styret skiftes ut samtidig.


Styremøter skal protokollføres. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede. Beslutninger tas med alminnelig flertall. Ved likt stemmetall har lederen dobbel stemme. 

Styrets oppgave er å: 

 1. lede foreningens virksomhet i henhold til foreningens formål og forvalte dens midler
 2. behandle og protokollføre alle innkomne saker 
 3. gi årsberetning for inneværende styreperiode og fremlegge regnskap og budsjett for årsmøtet 
 4. utarbeide handlingsplan 
 5. effektuere årsmøtets vedtak, behandle og fatte beslutninger i klagesaker
 6. ta initiativ i saker som er av betydning for psykodrama, sosiometri, moreniansk* gruppepsykoterapi og aksjonsmetodikk
 7. sørge for at organisasjonen driftes i henhold til gjeldende GDPR-regelverk (personvern)

§ 8 ÅRSMØTE

Årsmøtet er øverste myndighet for PiN.

Årsmøtet gjennomføres over videokonferanse med digital løsning hvor alle medlemmer har tilgang.

Årsmøte holdes innen utgangen av mars og innkalling skal skje skriftlig med minst 3 (tre) ukers varsel. Sakspapirer sendes med innkallelsen eller ettersendes senest 1 uke før møtet avholdes.  Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet, må sendes styret skriftlig innen frist som styret fastsetter.

Medlemmer som er forhindret fra å delta på årsmøte, kan stemme ved å gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Prinsipielle saker som vedrører foreningens funksjon og arbeidsform, skal behandles på årsmøtet. 

Saksliste

Sakslisten foreslås av styret, med endelig godkjenning av årsmøtedeltakerne.

Saker som ikke står på sakslisten, kan tas opp til avgjørelse hvis 4/5 av deltakerne med stemmerett godkjenner det. 

Saker kan strykes av sakslisten med alminnelig flertall.

Etter registrering av de stemmeberettigede er følgende poster obligatoriske: 

 1. Godkjenning av sakslisten 
 2. Valg av ordstyrer
 3. Valg av referent
 4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenning av årsberetninger fra styret, FER, Meglerutvalg, aktuelle komiteer og eventuell ankeinstans (§9g)
 6. Behandling av innkomne saker
 7. Godkjenning av regnskapet
 8. Godkjenning av handlingsplan
 9. Fastsetting av kontingent for medlemmer og godkjenning av budsjett for kommende periode
 10. Valg av: 
  • Styret 
  • Faglig etisk råd (FER)
  • Meglerutvalg
  • Valgkomité
  • Revisor 
 • Valgkomité

Valgkomiteen består av to-tre (2-3) medlemmer valgt av årsmøtet for ett (1) år om gangen. Det er anledning til gjenvalg

 • Valg

Valg ledes av valgkomiteen. Alminnelig flertall av avgitte stemmer gjelder.

Valg foregår skriftlig så sant årsmøtet ikke enstemmig bestemmer avstemning ved håndsopprekning eller akklamasjon. 

Minst tre (3) måneder før årsmøtet skal valgkomiteen igangsette arbeidet for å sikre tilstrekkelig antall kandidater til de ulike vervene. Medlemmer kan fremme navn på aktuelle kandidater til valgkomiteen. Kandidater skal være forespurt av valgkomiteen og ha sagt seg villige til å stille til valg. Årsmøtet skal gjøres kjent med navn på foreslåtte kandidater. Kandidatene gir en kort presentasjon av seg selv enten skriftlig eller muntlig til årsmøtet før avstemningen. 

 • Ekstraordinært årsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av minst 1/5 av medlemmene. Møtet kunngjøres minst fire (4) uker før det finner sted. Saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlemmene snarest mulig etter kunngjøring, og senest en (1) uke før det ekstraordinære årsmøtet. 

§ 9 FAGLIG ETISK RÅD (FER)

Faglig etisk råd er PiNs kvalitetssikrings- og utviklingsorgan, som skal sikre høy faglig etisk praksis. Rådets virksomhet skal være i samsvar med faglige etiske kriterier til organisasjoner som foreningen er tilsluttet. 

Mandat

Rådet skal, med utgangspunkt i ”Etiske retningslinjer for psykodramatikere” og PiNs vedtekter: 

 1. være rådgivende utvalg for styret i klage- og tvistesaker som styret bringer inn for rådet 
 2. være rådgivende utvalg for PiNs styre og medlemmer i faglige etiske spørsmål 
 3. være rådgivende utvalg ved revidering av PiNs ”Etiske retningslinjer for psykodramatikere” 
 4. varsle styret om mistanke ved brudd på personvernregler (GDPR) i foreningen
 5. samarbeide med tilsvarende organer i tilsluttede organisasjoner
 • Sammensetning og beslutningsmyndighet 

FER består av tre (3) medlemmer, som velges av PiNs årsmøte. Funksjonstiden settes til tre (3) år. Gjenvalg er mulig. Det tilstrebes at kun ett medlem skiftes ut om gangen, slik at kontinuitet kan sikres. Medlemmer av styret er ikke valgbare til FER. FER er beslutningsdyktig når tre (3) medlemmer er til stede. 

 • Henvendelser

Medlemmer kan henvende seg enten direkte til FER eller via styret, for å be om råd i faglig etiske spørsmål. Saker som ønskes behandlet må sendes skriftlig til styret v/leder. 

 • Meglerutvalg

Meglerutvalget velges av årsmøtet og skal bestå av tre (3) medlemmer. Meglerne bør velges slik at habilitet sikres. Meglerutvalget bestemmer i samråd med styret, hvem i utvalget som bør være megler i den aktuelle saken. 

 • Klagesaker – saksbehandling

Ved behandling av klagesaker, skal FER følge ”Etiske retningslinjer for psykodramatikere” og PINs vedtekter. 

Klagesaker skal fremmes for styret, som oppnevner megler i samarbeid med meglerutvalget og oversender saken til FER for behandling og oppfølging.

Klager som involverer en eller flere medlemmer i styret kan sendes direkte til FER, som kontakter meglerutvalget for oppnevnelse av megler og sørger for at behandlingen av klagen følger § 9f.

FER skal holde styret orientert om saksbehandling og fremdrift av saker som er til behandling. Hvis klagen berører medlemmer av styret, skal FER be om at berørte styremedlemmer erstattes av vararepresentanter for den aktuelle saken.

Dersom rådet avviser en klagesak av formelle grunner, skal styret få en rask tilbakemelding med begrunnelse. 

Instansen som mottar klagen skal, innen 14 virkedager fra mottak av klage, skriftlig bekrefte til klageren at klage er mottatt og orientere om saksgang med tidsfrister.

 • FER er ansvarlig for at følgende prosess blir fulgt:
 • Klagerens skriftlige redegjørelse registreres i foreningens digitale arkivsystem. Kun habile styremedlemmer skal ha tilgang til dokumentene i saken.
 • Kopi av klagen sendes til påklagede sammen med en orientering om sakens videre gang
 • partene inviteres til meglingsmøte med megler, så fort som mulig. Hvis meglingsmøte ikke er ønskelig fra en eller begge parter, eller ikke er mulig å gjennomføre, bes påklagede om en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen sendes klager som gis mulighet til å kommentere påklagedes redegjørelse skriftlig. Svaret fra klager sendes påklagede for eventuelle kommentarer.
 • FER behandler saken og oversender sin konklusjon med begrunnelse til styret.
 • FER vurderer hvordan saksdokumentene skal behandles, eventuelt sikres i henhold til GDPR-regelverket. Alle dokumenter i saken skal arkiveres i foreningens arkivsystem, kun tilgjengelig for habile styremedlemmer. Saksdokumentene er konfidensielle inntil saken er ferdig behandlet.
 • Partene i saken skal holdes løpende orientert, inntil saken er ferdig behandlet av styret.
 • Styrets konklusjon sendes klageren og påklagede, med kopi til FER. 
 • Klagesaker og inhabilitet

Er klagen fremmet av, eller rettet mot et medlem i FER, har styret mandat til å opprette en uavhengig klagekomité, bestående av PiN medlemmer, for å behandle den aktuelle saken. Er klagen fremmet av, eller rett mot et medlem i styret, har FER mandat til å utvide rådet med to (2) PIN medlemmer under behandling av denne saken. Utvidet FER har da mandat til å sluttføre klagesaken. FER skal sørge for at styret har representanter som kan registrere dokumenter i foreningens digitale arkiv, slik at de ikke blir tilgjengelig for berørte medlemmer, inntil saken er endelig avgjort.

Styrets og FER’s medlemmer har rett til å melde seg inhabile. Hvis dette medfører at styret eller FER ikke blir beslutningsdyktig, har styret eller FER mandat til å oppnevne habile medlemmer blant PINs medlemmer i behandling av den aktuelle saken. 

Klager og påklagede har mulighet til å be om vurdering av egen og øvrige involvertes habilitet. 

 • Anke

En anke kan fremmes av klageren eller påklagede på følgende grunnlag: 

 1. at korrekt prosedyre ikke ble fulgt
 2. at resultatet av klagebehandlingen er åpenbart urimelig i forhold til det klagen gjelder
 3. Anken skal behandles av en ankeinstans som opprettes av styret og/eller FER. Samme prosedyre for saksbehandling følges (§ 9-d). Ankeinstansen skal bestå av tre (3) medlemmer. 
 1. Dokumentasjon og konfidensialitet

Rådet fører protokoll over sin virksomhet. Protokollene og de dokumenter som rådet anser som konfidensielle, skal ikke være tilgjengelig for andre enn rådets og styrets medlemmer. Konfidensielle dokumenter i avsluttede saker makuleres etter tre (3) år. 

 • Årsberetning

Faglig Etisk Råd (FER), Meglerutvalget og eventuell ankeinstans, skal avgi årsberetning til årsmøtet. 

§ 10 SUSPENSJON/EKSKLUSJON

 Styret kan suspendere eller ekskludere et medlem som 

 1. opptrer i strid med PiNs vedtekter
 2. opptrer i strid med ”Etiske retningslinjer for psykodramatikere”
 3. ikke retter seg etter pålegg truffet av styret

Varsel om eksklusjon, med begrunnelse, skal skje skriftlig.

Vedkommende pålegget gjelder skal få mulighet til å forklare seg skriftlig og muntlig for styret før styret eventuelt vedtar suspensjon eller eksklusjon.  For gyldig vedtak kreves alminnelig flertall blant styrets medlemmer. Vedtak om suspensjon skal gjøres tidsbegrenset. Et suspendert medlem med tillitsverv vil være suspendert også fra sine verv i den aktuelle perioden. Den suspenderte/ekskluderte kan forlange ny behandling av sin sak. Fristen for å fremsette et slikt krav er to (2) måneder fra vedtaksdato. Den ekskluderte kan, etter søknad, bli tatt opp igjen som medlem hvis søknad om fornyet medlemskap støttes av et alminnelig flertall i styret.

§ 11 UTMELDING

Utmelding etter eget ønske skjer skriftlig til styret. 

§ 12 ENDRINGER I VEDTEKTER, REGLER OG KRITERIER

Vedtekter for Psykodramaforeningen i Norge (PIN) og ”Etiske retningslinjer for psykodramatikere” kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.

§ 13 OPPLØSNING

Beslutning om oppløsning av Psykodramaforeningen i Norge (PiN), kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Hvis det blir vedtatt oppløsning av foreningen, skal et styre sørge for at alle medlemmer er informert om vedtaket og utarbeide plan for avvikling, herunder hvordan organisasjonens midler skal forvaltes. Oppløsning er gyldig når nytt årsmøte har vedtatt endeling avvikling og fordeling av foreningens ressurser med minimum 2/3 flertall. Årsmøte for endelig avvikling skal avholdes tidligst 6 måneder og senest 12 måneder etter første vedtak om oppløsning.

*filosofi og metoder til Jabob Levy Moreno (1889-1974)

Vedtekter oppdatert årsmøte 2022