Introduksjon i psykodrama

Psykodrama

Psykodrama er et håndverk, en handlingsrettet metode som er både prosessorientert, holistisk og eksistensialistisk. Filosofien er basert på et positivt menneskesyn som fokuserer menneskets egne muligheter til vekst og utvikling, i fellesskap med andre. Psykodrama er en filosofi, teori og metode skapt av den østerrikske psykiater og teaterregissør Jacob Levy Moreno (1889–1974).

Psykodrama – en kreativ og pedagogisk metode


Psykodrama er en pedagogisk metode med terapeutisk virkning, og den legger vekt på kreative veier til å bygge og styrke en gruppe: Skape trygghet, tillit og samhold. Den kan brukes alle steder der det finnes en gruppe mennesker. Arbeidet tilpasses gruppas kultur og behov.
Psykodrama handler om selve livet: Identitet, roller, kommunikasjon, relasjoner, samhandling og utvikling i et trygt felleskap. Det å bygge opp trygghet hører med til metoden. Arbeidet er ressursorientert, ansvarliggjørende, sosialiserende, praktisk målretta og grunnleggende optimistisk.

Psykodrama er en praktisk metode forankra i egen teori og livsfilosofi (se eget avsnitt).
Livsfilosofien er grunnleggende humanistisk og eksistensialistisk med vektlegging av de kreative og spontane muligheter i enkeltmennesket og i grupper. De grunnleggende verdier går ut på å respektere den enkelte, ha tillit til hans/hennes egne ressurser og evner til å kunne skape noe nytt og finne nye veier videre.
Når vi skulle presentere fagfeltet ”psykodrama” i vårt prosjekt, måtte vi finne en enkel måte å formidle på, samtidig som det skulle være gjenkjennende og møte organisasjonens språk og kultur.

Psykodramaets virkefelt

På bakgrunn av tilbakemeldinger vi fikk fra enkelte bedrifter og organisasjoner valgte vi på en enkel måte å vise hvilke muligheter som finnes ved metoden. Vi valgte å presentere virkefeltene slik:

Modellen viser hvordan terapi er flettet inn i alle virkefeltene. Dette for å skape en trygghet og forståelse rundt krysningspunktene. Det er nettopp denne krysningen mellom f.eks organisasjons- og lederutvikling og terapi som gjør psykodrama som metode til et godt verktøy innen dette feltet.

I organisasjons- og lederutvikling med basis i psykodramametoden jobber vi med konkrete situasjoner fra arbeidsplassen i ’her og nå’, og gir rom for de følelser som vekkes hos hvert enkelt individ i denne situasjonen. Det er når hver enkelt kjenner etter hva de føler i situasjonen at vi kan bidra til å få en terapeutiske virkningen eller holdningsendringen.


Nedenfor beskrives hvilke muligheter som kan utforskes innenfor virkefeltene. (se litteraturliste 10)

Virkefeltene er:

 • Organisasjons- og lederutvikling:
  Det er en prosess der en gruppe eller et individ ledes i utforskning av opplevelser, handlinger og muligheter innenfor en virksomhet/organisasjon.
  Målet for å gå igjennom en gruppeprosess er å snu feilutvikling, å få en god konflikthåndtering, å bedre kommunikasjonen, å få frem de menneskelige ressurser som ligger latent, å forebygge mobbing og utbrenthet, samt å bygge og utvikle de ulike avdelinger etter bedriftens verdigrunnlag.
  Målet for utvikling av lederrollen er å bli bevisst egne lederprinsipper, å styrke deg som leder ved å stille spørsmål som: ”Hvordan leder jeg mine medarbeidere?” og ”Går vi samlet mot målet?”
  Vi som jobber med psykodramabasert organisasjons- og lederutvikling tar i bruk deltagernes kreativitet, vi trener spontaniteten, vi tilfører nye perspektiver og anvender psykodramatisk tenkning, teknikker og virkemidler.
 • Coaching:
  Det er en prosessledelse basert i likeverdig dialog, der klienten får hjelp til å ta i bruk sine egne ressurser i arbeidet mot et mål. Dette er et løsningsorientert arbeid. I stor grad bruker vi speiling, refleksjon og dialog, samt klientens kreativitet og spontanitet, psykodramatisk tenkning, teknikker og virkemidler.
 • Pedagogisk:
  Det er en prosess der en gruppe eller et individ ledes i utforskning av en opplevelse, handling, muligheter og ”Hva kan jeg lære av denne situasjonen?” – ’learning by doing’. Målet er å få ny lærdom og å kunne utvide sine handlingsmuligheter.
 • Veiledning:
  Det er en prosess der en gruppe eller et individ (vei)ledes i utforskning av opplevelser, handlinger og muligheter innenfor en virksomhet/organisasjon.
  Målet er å bygge gode relasjoner (kommunikasjon) og felles fokus. Veiledning kan brukes til problemløsning eller forebyggende for økt mestring av en vanskelig situasjon.
  Psykodrama-basert veiledning tar i bruk deltagernes kreativitet, trener spontaniteten, tilfører nye perspektiver og anvender psykodramatisk tenkning, teknikker og virkemidler.
 • Terapi/selvutvikling:
  Terapi og selvutvikling er en prosess som foregår i en gruppe eller individuelt. Handlingen foregår gjennom å iscenesette et psykodrama. Her kan du rekonstruere gamle, nye og fremtidige situasjoner fra livet på ’scenen’ (gulvet) for å kunne utforske, bearbeide og avslutte noe som har hendt. Negative opplevelser kan bearbeides og bli til ressurser.
 • Teater/drama/kunst:
  Noen former som brukes i dag er Øyeblikkets teater/playback teater og Forum Teater. Øyeblikkets teater/play back teater handler om at publikum forteller små historier fra sine liv og historiene spilles tilbake til publikum. Dette blir brukt i flere forskjellige samfunnsgrupper, slik at menneskenes behov for å fortelle, bli hørt og bekreftet, oppleve fellesskap og tilhørighet blir dekket.

Psykodrama som metode

Metoden består i stor grad av ledelse av gruppeprosesser.
Å iscenesette et psykodrama betyr at vi kan rekonstruere situasjoner fra livet. Handlingen foregår på ”scenen”. Scenen er et begrenset sted i rommet, hvor handlingen foregår i her og nå,
men hvor tidsbegrensningen er opphevet, både fortid og nåtid spilles ut. (se litteraturliste 8)
Her kan protagonisten utforske, bearbeide og avslutte noe som har hendt. Dette brukes både i veiledning og terapi, men pedagogisk psykodrama brukes til læring (’learning by doing’).

I en psykodramatisk handling er alle aspektene av opplevelsen til stede:
Det fysiske, følelsesmessige og kognitive: verbal og nonverbal kommunikasjon, selve historien osv.
På denne måten kan situasjonen utforskes i sin fulle kompleksitet, slik den forekommer i livet.
Her kan vi, til forskjell fra i livet, stoppe opp og ”spole” frem og tilbake for å prøve ut nye måter å handle på.

Psykodrama-basert gruppeledelse:

Under innholdet i didaktikk bruker vi psykodramabasert gruppeledelse til å lede gruppeprosessene. Oppbyggingen av psykodramabasert gruppeledelse skjer gjennom tre hovedfaser:
Oppvarmingsfasen, handlingsfasen og delingsfasen.
De tre hovedfasene har også en pedagogisk oppbygning og vi kan ikke hoppe over en av fasene. Dette er psykodrama-regissørens holdepunkter i gruppeprosessen.