Terapi

happy friends together

Psykodrama er en terapimetode som blir brukt i arbeid med enkeltmennesker, par og i grupper. Metoden legger vekt på handling og uttrykk, i tillegg til samtaleterapi. Ordet psykodrama betyr: Sjel i handling. Psykodrama er sammensatt av ordene og fagene psykologi og drama

Sentralt i psykodrama står møtet og rollebyttet, både med deg selv og med andre mennesker. Det er ikke noe ferdigskrevet manus, men en spontan iscenesettelse av situasjoner i ditt liv, både i fortid, nåtid og i framtid, som du selv velger under ledelse av en psykodramaterapeut.

Metoden aktiverer kroppen og følelsene og gjør det mulig å komme i kontakt med og bearbeide gamle følelser, finne nye løsninger, og skape nytt liv.

Det å bytte rolle med den andre og ta med denne erfaringen tilbake til seg selv, gir en unik forståelse av både en selv og den andre. Du kan uttrykke noe du aldri fikk anledning til, bli mer til stede i ditt nåværende liv, og øve deg på framtidige utfordringer. Alt i et her og nå, i en trygg terapeutisk ramme.

Ved iscenesettelse og utøvelse av metoden, brukes farger, bilder, musikk, lukter, som støtte til opplevelsen.

Psykodrama terapi er basert på fri vilje, at du selv bestemmer tempo og hvor mye du vil delta. All utvikling tar tid, og det er bare du som kjenner hva som blir riktig for deg.

Taushetsplikten er en forutsetning som kreves overholdt av alle deltagere, for at terapirommet skal bli et trygt sted.

I terapirommet har samtale og refleksjon en selvfølgelig plass. I tillegg kan ulike metoder tas i bruk for å se på, undersøke og fordype de livstemaene klienten kommer med. Dette kan for eksempel være rollebytte, stol-arbeid, iscenesettelse og speiling. Ulike kreative metoder som skriving, tegning, bevegelse, oppmerksomhet til pust, kropp og stemme kan også tas i bruk i terapien. Å styrke ressurser er en vel så viktig del av arbeidet i terapirommet som å gi plass og oppmerksomhet til det som er utfordrende, smertefullt og krevende.

Som holistisk, kreativ, handlingsbasert og ressursorientert filosofi og metode er vi i psykodramaterapi opptatt av hele mennesket, hvor kropp, sjel, tanker, følelser, erfaringer, framtid, fortid og her og nå vies oppmerksomhet. Psykodrama er først og fremst en gruppeterapeutisk metode hvor relasjonene i gruppen er av stor betydning for den enkelte og for gruppen som helhet. Som mennesker blir vi til i relasjoner. Vi formes i relasjoner. Vi kan endre oss i relasjoner. Vi kan få sår i relasjoner og vi kan heles i relasjoner. Går du i terapi hos en psykodramatiker vil du erfare at terapeuten er tilstede med seg selv og tar seg selv i bruk.

Klienten er ekspert på sitt eget liv. Terapeuten har kunnskap om menneskelige prosesser, har kompetanse i å være tilstede i møte med klienten og har en stor verktøykasse av metoder tilgjengelig for å bidra til klientens undersøkelser i sitt indre univers og sitt relasjonelle liv.  Å bli bedre kjent med seg selv, forstå seg selv bedre og å få innsikt i og forståelse for relasjoner i eget liv er noe av det vi kan se på og jobbe med i terapien med mål om at klienten opplever å leve et godt og meningsfylt liv.

Noen temaer som kan jobbes med i psykodramaterapi:

 • Relasjonsproblemer
 • Stress og ubalanse i livet
 • Lav selvfølelse
 • Livskriser, tap, sorg
 • Nedstemthet og symptomer på lettere depresjoner
 • Eksistensielle tema
 • Støttesamtaler i en krevende livssituasjon
 • Utbrenthet
 • Overganger i livet, endringer i livssituasjon
 • Ønske om å ta i bruk egne ressurser
 • Kreativ utfoldelse