Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet

Tekst og foto: Helene Bakke, psykodramaterapeut             

Nytfestivalen er en feiring av vår seksualitet, seksuelt mangfold og mangfoldig nytelse. Den er forebyggende mot #metoo, en møteplass med fokus på alt som er gøy og lovlig, og bidrar til å sette positiv seksualitet på den offentlige dagsorden, redusere tabuer og skape åpenhet rundt seksualitetens mangfold.

Min største motivasjon for å holde workshop under Nytfestivalen 2021, er forebyggingsperspektivet.

 Å utforske egne roller innenfor seksualiteten, kan bidra til økt lidenskap, men også en egen trygghet for hvor dine grenser går, og at det er lov til å sette grenser, det vil gi økt selvtillit.

Under workshopen var det 30 deltagere, hvor alle aldersgrupper var representert, noen enslige og andre i parforhold. Denne sammensetningen gjorde at vi måtte bygge god psykologisk trygghet under workshopen, og i gruppen.

Workshopen ble ledet av Elin Backer og Helene Bakke, begge utdannet psykodrama-terapeuter og holder psykodramaterapigrupper i Oslo

En god psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet handler om å kunne si hva en mener, komme med innspill og forslag, dele sine tanker og følelser, være seg selv uten å frykte represalier eller andre sosiale reaksjoner. De aller fleste av oss ønsker å bli sett som den vi er, med de ressursene vi har, samt oppleve å bli sett og hørt, med vårt eget bidrag, for å fremme et godt felleskap. Vi ønsker å bli verdsatt av andre mennesker, å være en del av et felleskap hvor det er aksept for å være den man er.

For at alle skal oppleve å bli ivaretatt, sett og hørt, at vi skal få til engasjement og en prosess, må vi skape denne psykologisk tryggheten, noe som også fremmer kreativitet.

Vi bruker kreativ gruppeledelse fra Psykodrama-metoden for å skape psykologisk trygghet og tillit.

Før deltagerne kom, satte vi stolene i en stor hestesko, slik at alle får en egen plass, noe som føles trygt. Kurslederne startet med å presentere seg, ga en kort intro. Vi ønsket også å vite noe om alle deltagerne, så vi ba dem reise seg og stille seg opp etter hvilken måned de er født i, januar først og fortsatte videre til desember. Nå hadde de allerede blitt satt i smågrupper på 2-4 personer, noe som gjorde det lett å bli kjent, og å tørre å si noe.

De skulle snakke om kvaliteten ved å være født i denne måneden. Her kunne alle være seg selv, uansett alder, kjønn eller seksuell legning.

Praten gikk lett, og engasjementet var høyt fra første stund. Etter å ha satt ord på dette, skulle de finne hva som var fellesnevneren ved å være født i sin måned. Det som var felles ble sagt høyt i storgruppen, så alle hørte det. Dette gjorde at de som gruppe delte det som var felles for dem, og ikke ble unødig sårbare ved å dele sitt eget.

Smågruppene ble oppløst ved at alle skulle gå rundt i rommet som seg selv, og se seg rundt. Å gå i forskjellige tempo, og kort møte blikket til den du møter når du går rundt i rommet, er eksempler på hvordan psykologisk trygghet skapes og blir til «lim» mellom deltagerne. Dette kalles innen psykodrama for «tele».

Roller fra hverdagen
Når vi snakker om roller, er dette ofte noe som brukes i teaterverden, men også innen psykodrama som metode. Sosiale roller vil jeg si er summen av alle forventninger som folk har til deg i den rollen du til enhver tid er i. Den er basert på normer og forventninger i det sosiale systemet til hvordan rollen skal utføres.

Vi har mange sosiale roller, som mann/dame/hen, kollega, student, sønn/datter, kjæreste, gift/skilt, alder, hundeeier, yrke, og annet.

Rolleteorien er en av de bærende teorier innen psykodrama.

Moreno, skaperen av Psykodrama, utviklet en rolleteori som han mente kunne bidra til å forstå selvet, slik det kan utspille seg i handling og samhandling.

Han har satt rolleteorien inn i et sett av rollesystemer, delt i tre lag. Hvert lag bygger på det foregående i en kronologisk utvikling, men står i kontinuerlig interaksjon.

Morenos tredeling av rollebegrepet er:

  • Psykosomatiske roller – tidlig ordløs fase
  • Psykodramatiske roller – dette rollenivået utvikles i førskolestadium.
  • Sosiale roller – summen av alle forventninger som folk har til denne rollen.

For at deltagerne skulle få kontakt med sine hverdagsroller, så hadde vi en øvelse hvor vi skulle gå som når du lufter hunden din, er i tidsklemma, i en konflikt, på vei til en venn og så videre. Alle opplever å innta de ulike rollene forskjellig, og opplevde at det var viktig å reflektere over hvordan man følte det i de ulike rollene.

Her ble det mye konsentrasjon, men også latter for nye oppdagelser.

Å bli berørt – En oppvarming til temaet
For å få til en endring, må vi bli berørt og kanskje kjenne på ubehagelig følelser.

Dette kan vi først få til etter å ha skapt psykologisk trygghet, slik at vi har blitt kjent med hverandre, og dermed kan søke mot det kjente, når det blir vanskelig følelsesmessig.

Vi valgte derfor å ta en øvelse som vekket avvisning. Det er, for de fleste, en svært ubehagelig følelse, som kan virke truende på felleskapet.

Folk flest møter avvisning i en eller annen form hver eneste dag.

Er du på Tinder eller Match, så vil det være noen som ikke velger deg. Er du i et samboerforhold, velger du noen ganger å være med en venn. Noen ganger velger du bort din venn, og vil heller være sammen med din mann/kone.

Derfor valgte vi en øvelse hvor man skulle gå nær en man likte, og langt unna en man ikke likte i gruppen. Noen ble bare forvirret av øvelsen, noen ble fortvilet og andre kjente på gleden ved å bli valgt. Etterpå skulle de gå til en som de følte deg trygg på, og dele hvordan dette ble for dem. Det å få satt ord på følelsen kan skape en forløsning og endring under slike øvelser.

Å sette grenser – gir økt selvtillit

For å ha sunne relasjoner må man sette grenser for ikke å miste seg selv, men grensene kan ikke være så strenge at man stenger døren for alle.

Dette er veldig viktig innen seksualitet.

Den neste øvelsen var derfor at deltakerne stilte seg rett ovenfor hverandre, på rekke og rad, og med god avstand.

«Se for deg en du trenger å sette en grense for» var instruksen. «Den som står ovenfor deg, begynner å gå mot deg.» Når den som står ovenfor deg kommer innenfor din intimsone, så tar du opp hånden din og sier «NEI» eller «STOPP».

Etterpå delte deltakerne hvordan dette hadde vært for dem parvis. Å få øve på å sette grenser i et klima av psykologisk trygghet, vil vekke følelser, men hver og en vil ha kontrollen, og få en ny erfaring.

Flere fikk en «aha» opplevelse, mens andre ble bevisst hvor deres egen grense gikk før de sa STOPP, om det var nær dem, eller langt unna.

Hvilke roller du tar med deg inn i ditt sexliv?

For å utforske hvilke roller du tar med deg inn i sexlivet, tar vi i bruk rollebytte fra psykodrama metoden.

Rollebytte brukes for å forsøke å få tak i hva en person opplever at en annen part sier, står for, mener. Ved å oppleve seg selv i rollebyttet, kan man få bredere tilgang til ny informasjon, og man kan endre stivnede mønster. Man kan se seg selv med andre øyne, og få flere strenger å spille på, det vil si å øke rollerepertoaret og rolleforståelsen.

Ved å bytte rolle med for eksempel hore/madonna- eller dominant/passiv-rollen, vil man få tak i hvordan det er å være hore eller dominat, kjenne på hvilke følelser som vekkes, og trene på å være i disse rollene.

Vi brukte en speil-øvelse i rollebytte for å utforske dynamikken, hvor den ene ledet og den andre fulgte, altså et samspill hvor de byttet på å ta ledelsen. Å følge den som spiller   for eksempelhore-rollen, kan oppleves utfordrende, men også spennende og lekent.

Vi har forskjellige definisjoner, betydning, og forventninger til de ulike rollene, derfor er dette noe hver enkelt må avklare for seg selv, og i parforholdet/relasjonen.

Rollen «Hore» vil mange definere som å vise seg frem, være vulgær og by seg fram, noe som ikke passer sammen med å være i rollen som dame, forretningskvinne eller kone/samboer.  Rollen som «Madonna» tenker vi ofte på som det å være kostbar og utilgjengelig, noe som passer bedre med rollen som dame, forretningskvinne eller kone/samboer. Om du kun har tilgang til «Madonna»- rollen, kan det gjør deg mindre lidenskapelig og spennende.

Samspill – Lidenskap

Om man har tilgang til, og er bedre kjent med både rollene som Hore og Madonna, eller dominant og passiv, så vil spenningen og lidenskapen lettere kunne oppstå i samspillet mellom partnere i et par. Dette kan man utforske, og dermed få mer spenning og nytelse i sexlivet.

Refleksjon

Vi avsluttet workshopen med refleksjoner i par, deretter i smågrupper, og så delte de til slutt i storgruppen, det viktigste fra alle smågruppene.

Her kom det for eksempel frem at det var endel frustrasjon og virket unaturlig når den ene ledet og den andre bare skulle følge, uten å bruke ord.

Denne delingen ble en veldig bra «oppklaring» for en deltager, som fikk øynene opp for viktigheten av samspillet, at man noen ganger må ta ledelsen og andre ganger gi seg hen til lidenskapen i sexlivet, for å oppnå klimaks.