Verdien av verdier

Tekst: Psykodramaleder Trude Bjørlykke Hansen, daglig leder i Reinspikka AS.

Foto: Endre T. Bjørlykke  

Bakgrunn:Trude Bjørlykke Hansen har tidligere jobbet som grafisk designer, prosessleder og prosjektleder i reklamebransjen. Nå driver hun firmaet Reinspikka AS, der hun jobber med markedsføring, grafisk design, og som prosessleder, coach og veileder. Spesielt er hun opptatt av våre emosjonelle verdier. Trude er sertifisert psykodramaleder. Jacob Levi Morenos filosofi og metode ligger som et bakgrunnsteppe i hennes arbeid.

Emosjonelle verdier – vår indre drivkraft

De emosjonelle/grunnleggende verdiene våre, peker mot vår indre drivkraft. Når du er engasjert og lidenskapelig opptatt med noe, gir det deg en pekepinn på hvilke grunnleggende verdier du har. Men hva bestemmer akkurat hvilke drivkrefter som er viktig for nettopp deg? Ble du født med den? Ligger den som et frø i dvale under jorden, og vekkes til live når den får riktig næring? Er verdiene dine kodet inn i genene? Ble dine verdier skapt gjennom påvirkning av kulturen du vokste opp med, eller valgte du dette før du gikk inn i menneskelivet? Hvorfor kjemper noen for rettferdigheten, mens andre er engasjert i vitenskap, kunst eller musikk?

Uansett, det kan virke som våre grunnleggende verdier i stor grad følge oss livet igjennom. Men hvordan verdiene kommer til uttrykk kan endre seg underveis. Å være klar over egne verdier kan være til stor hjelp i livet.

Emosjonelle verdier beskriver en ønsket tilstand. For eksempel «glede», «tilhørighet», «omsorg» og «trygghet». Vi er verdistyrte. Vi befinner oss alltid i en form for tilstand, som vi bevisst kan påvirke – når vi vet hvordan. Vi tar mange valg hver dag, men når handlinger er forankret i fastlåste og ubevisste tankemønstre, kan dette hindre oss fra å oppnå de tilstandene vi ønsker.

Bevisstgjøring av egne verdier kan være en effektiv måte å finne veien til ressursene bakenfor de destruktive tankemønstre. Fra dette perspektivet blir endring av handlingsmønstrene som fører til uønskede tilstander også mulig.

Din historie kan gjøre deg bevisst på dine grunnleggende verdier

En måte å bli bevisst egne verdier på er å se tilbake på din personlige historie. Observer tidslinjen fra du ble født og fram til i dag. Fornem situasjonene gjennom livet, der du opplevde at engasjement og lidenskapen våknet til livet. Det er viktig å få kontakt med følelsene. Hva gjorde du? Hvilke handlinger valgte du å gjøre? Hvilke følelser/tilstand skapte handlingene? Dette kan gi deg en ledetråd til dine grunnleggende verdier.

Har du opplevd urettferdighet, kan det ha ført til et engasjement og bidrag for rettferdighet. Har du opplevd mye omsorg og kjærlighet, eller mangel på dette, kan dette gi inspirasjon til et ønske om å skape et samfunn med mer omsorg og kjærlighet.

Velger du å handle konstruktivt (spontant) eller destruktivt (impulsivt) i situasjoner som engasjerer deg? Både positive og negative opplevelser kan vekke drivkraften til live.

Mening og retning i livet

Personlig ønske jeg å inspirere til en større forståelse for verdier. Verdier kan brukes som et kompass på så mange områder i livet. Både på et individuelt plan og på gruppenivå eller samfunnsnivå. I privatliv og i business.

Jeg er en eventyrer. Mine grunnleggende verdier, driver meg stadig ut på nye oppdagelsesreiser, i den indre og den ytre verden. Jeg vet hva som er viktig for meg. Jeg har en ustoppelig trang til å forstå mer, se dypere, oppdage nye sider av hvem vi mennesker er, i kropp, i sinn og ånd, og hvordan vi skaper vår egen virkelighet i samklang med andre. Ikke minst ønsker jeg også å inspirere andre til vekst. Vi er så mye mer enn vi ser.

Helt siden jeg var barn har jeg følt denne drivkraften. Først ubevisst, men siden mer og mer bevisst. Det er mange verdiord som kan settes på min drivkraft; «nysgjerrighet», «skaperkraft», «mening», «entusiasme», «ekspansjons- eller eventyrlyst», «kjærlighet». I mitt språk og uttrykk bruker jeg de verdiordene som føles mest treffende, og som jeg føler et dypere eierskap til, og som gir valgene jeg tar mening og retning.

Falske sannheter og sunne verdier

Falske sannheter begrenser oss; «Jeg er ikke flink nok, jeg er ikke sterk nok, jeg er ikke pen nok, jeg er ikke smart nok, jeg er ikke morsom nok, jeg er ikke verdifull nok». Eller; «jeg er bedre enn deg, jeg er mer verd enn deg, jeg er rikere enn deg». Falske sannheter kan føles virkelige. De blir en realitet når vi tror på dem. Pluss at de sperrer for ressursene i de underliggende verdiene. Under falske sannheter kan det ligge et stort og uforløst potensial å vente på oss.

Falske sannheter etableres som regel i barndommen. Foreldre, søsken, venner, lærere eller andre viktige personer i livet vårt kan ha utøvd ubevisste handlinger mot oss i situasjoner der vi var sårbare (verbalt eller fysisk misbruk, kommentarer eller andre traumer vi har blitt påført.)

Dette kan føre til at vi som barn gjør usunne konklusjoner om oss selv og vi identifiserer oss med falske sannheter. Falske sannheter kan ubevisst styre valgene vi tar livet igjennom, uten at vi vet om det. Hvis vi ikke er så heldig å ha en voksen rollemodell som kan hjelpe oss å skape positive følelser rundt egen person.Det er heldigvis mulig å gjøre noe med det.

Med psykodrama som metode, kan vi blant annet bytte rolle og se oss selv og verden fra et utvidet perspektiv, og slik bli i stand til å avsløre de falske sannhetene og søke helbredelse. Vi kan oppdage og bli kjent med de sunne drivkreftene, som har vært skjult for oss. Og vi kan leve friere liv.

Verdier i organisasjoner og på arbeidsplassen

Vi har alle hørt mange fine verdiord blitt uttalt. Og mange har vært med på mer eller mindre vellykkede verdiprosesser. På arbeidsplassen, i politikk og organisasjonsliv. Fine ord som «arbeidsglede», «kreativitet» og «samhold». Men det hender ofte at det er stor avstand mellom verdiordene som blir ytret og handlingene som utøves både internt i bedriften og eksternt ut mot kunder og samfunn. Og her er vi ved en kjerne. Ekte verdier kommer alltid til uttrykk gjennom handling. Hvem ønsker vel ikke arbeidsglede? Men hvilke handlinger skal til for å skape tilstanden arbeidsglede på individ og gruppenivå?

Å jobbe med verdiprosesser i grupper krever både kunnskap og bevissthet. Det fungerer sjeldent å tre fine verdiord nedover hodet på ansatte, uten å ha en god plan for integrering der de ansatte får mulighet til å bidra i prosessen. En verdi uten handling har ingen reell verdi og kan i stedet skape problemer og i verste fall konflikter. Pålagte handlinger som går på akkord med en ansatts indre verdier, vil fungere dårlig i lengden. Men det er mulig å jobbe med å finne fellesnevnere rundt et verdisett som alle kan enes om. Verdier må eies.

Det er ikke alltid adferden til menneskene i bedriften henger sammen med bedriftens uttalte verdigrunnlag. Vi kan la oss lure en stund, men verdier som ikke kommer til uttrykk gjennom handling vil avsløre seg selv. En bedrift kan bli oppfattet som lite troverdig når uttalte verdier ikke stemmer overens med adferden. Observer handlingene til en person eller en organisasjon, og du kan avsløre de egentlige verdiene.

Verdikonflikter koster dyrt

Verdikonflikter kan få alvorlige konsekvenser og koster dyrt i form av høyt sykefravær og ineffektivitet i forhold til en organisasjons formål og virke. Det ville vært interessant å vite hvor mye energi og ressurser som blir brukt på verdikonflikter i Norge. Selv små interne konflikter som får foregå i det skjulte over tid, kan stjele mye fokus og energi. Og det går ut over trivsel og helse.

Det koster mye penger for en bedrift å ansette en person. Verdier som kommuniseres tydelig i en ansettelsesprosess kan bidra til at nyansatte velger å bli værende framfor å slutte etter kort tid. Å ansette «feil» person anslås å koste alt fra kr. 250 000,- til 1 million (det finnes mange lignende estimater, her refererer jeg til Advokatene Wahl Larsens artikkel skrevet av Aleksander Ryan, 13. mai 2022:

https://wla.no/unnga-fallgruvene-ved-feilansettelser/ ).

Kunnskap om verdier bidrar til tydeligere kommunikasjon, kan forebygge konflikter, bidra til et bedre arbeidsmiljø og spare en bedrift for mye penger. Når gode verdier er integrert, kan verdier bli et kompass som viser vei. Når alle drar i samme retning, blir manifestasjonskraften både hurtigere og sterkere.

Verdier i markedskommunikasjon

Som markedsfører har jeg ofte opplevd at kunder har en utfordring med å sette ord på hvem de er og hva de egentlig ønsker. De vet ofte ikke hvilke verdier de har. Da er det vanskelig å hjelpe. Men jeg har funnet mine måter å hjelpe kunder å finne fram til dette. Gjennom samtaler blir jeg kjent med kundene, og jeg vet hva jeg skal se etter og spørre om. Og ofte bruker jeg psykodrama som metode for å hjelpe bedriftens ledelse og ansatte med å oppdage sine verdier og sette ord på hvilken betydning, og hvilke handlinger de fremmer.

Verdi er knyttet tett sammen med bedriftens identitet. Når identiteten er utydelig, er det også vanskelig å være tydelig i kommunikasjon med kunder og marked. Bedrifter med utydelige verdier kan fort forsvinne i mengden av informasjon «der ute». Og interessen fra markedet uteblir.

Det finnes mange små og store bedrifter som kaster penger ut av vinduet på markedstiltak som ikke virker. Å jobbe med forankring av verdier vil hjelpe en bedrift med tydeligere kommunikasjon og å ta bedre valg som fører i retning av de mål og visjoner bedriften har. Bedriften vil bli oppfattet som tydeligere og mer troverdige i ord og handling.

Psykodrama og Jacob Levy Morenos filosofi fungerer

Psykodrama som metode er et godt hjelpeverktøy, som kan bidra til større bevissthet. Jacob Levy Morenos filosofi og metode kan brukes på mange områder. Jeg er personlig takknemlig for det jeg har lært om Morenos spontanitets- og kreativitets teori, surplus reality, sosiometri, spektogram og rollebytte, og disse teknikkene fungerer når de blir brukt riktig.

Med dette håper jeg å inspirere til å våge og bruke psykodramametoden på flere områder ute i samfunnet – der du befinner deg.