Psykisk helse – et bedre tilbud og mindre kø – hvis politikerne vil!

Leder i PiN, Kjersti Almåsvold, er også leder for vår paraplyorganisasjon – Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP).  I forbindelse med Arendalsuka august 2021 holdt hun et innlegg på appellscenen, for å sette fokus på konsekvensene av politikernes beslutning om å legge 25% moms (mva) på våre terapeuters psykiske helsetilbud.

Innlegget ble filmet av arrangør og er tilgjengelig via arendalsuka.no. Lenke her: https://www.arendalsuka.no/live/appell-og-dialogscenen/.

Her er et utdrag av hennes budskap:

NFP er en paraplyorganisasjon for flere psykoterapi-retninger, som har sine unike spesialiteter. Selv er jeg utdannet psykodramaregissør – en utdanning på deltid over 8 år, som har bachelor eller tilsvarende som opptakskrav. I studiet inngår krav til egenterapi, mye praktisk trening, veiledning, lang pensumliste, prosjekter, oppgaveskriving, teoretiske og praktiske eksamener på 3 nivåer – i tillegg til vurdering av personlig egnethet.

NFP omfatter ca 500 terapeuter, hvorav noen er privatpraktiserende terapeuter på heltid og deltid. Noen jobber i det offentlige, som terapeuter eller i andre helserelaterte jobber, noen er lærere. Noe av utdanningen kan du ta på høgskolen.  Den største delen av utdanningen, skjer på private skoler, hvor vi betaler alt selv.  NFP krever av sine medlemmer, at de har ansvarsforsikring, at pasientene har en mulighet for å klage, at terapeutene holder seg faglig oppdatert og følger et etisk regelverk.

Våre godt utdannede terapeuter tilbyr lavterskel, lett tilgjengelig psykisk helsetilbud, fritt for medisiner. Vi stiller ikke diagnoser. Vi ser etter ressurser.

*Recovery

Jeg overhørte seminar om recovery i går. Recovery blir av noen omtalt som en behandlingsmetode, men det er det ikke. Det er et begrep innen psykisk helse, om noe som burde ha vært en selvfølge; involvering av pasienten, å spørre pasienten: Hva trenger du og hva skal vi gjøre for å få det til?

Det er gjennomført undersøkelser som viser at personer med psykiske utfordringer først og fremst trenger noen de kan stole på, en de føler de kan ha tillit til, som de opplever bryr seg mer om dem enn om systemene. Undersøkelsene viser at det først og fremst er relasjonen som er viktig. Det er ikke funnet noen forskjell på profesjon eller terapeutisk tilnærming. Historiene, viser at pasientene ønsker seg en behandler de har god kjemi med, som er kreativ, som ser pasientene og som blir, uansett adferd/oppførsel hos pasienten, som tåler pasienten.

De som har behov for psykisk helsehjelp, ønsker seg et fleksibelt system tilpasset behovet, som varierer, noen ganger hyppig kontakt, i andre perioder, lengre tid mellom møtene.  Undersøkelsene viser at det som foregår utenfor terapi-rommet er vel så viktig og faktisk viktigere enn det som skjer i terapi-rommet. 

Det er dette vi leverer – våre terapeuter i Norsk Forbund for Psykoterapi – og mere til.  Vi er et lavterskel, lett tilgjengelig helsetilbud, et kvalitetssikret helsetilbud for personer med psykiske utfordringer.

Vi har terapeuter som jobber med barn i barnehagenivå, som får barn som oppfører seg såkalt unormalt – til å bli velfungerende. Dette skjer ved å møte barnet der barnet er, anerkjenne barnets følelser, leke med barnet på barnet premisser, la barnet få lov til å uttrykke sine følelser gjennom leken, inntil barnet på egen hånd – i møte med en trygg terapeut, har lekt seg ferdig behandlet og kan gå tilbake til de andre barna og delta i felles lek.

Psykodrama og de andre retningene i vårt forbund, er alt det recovery omfatter og mere til. Det er terapeutiske metoder basert på humanistiske prinsipper. Vi tar alle mennesket på alvor, møter deg der du er, aksepterer deg som du er, tåler dine følelser og lar deg få lov til å uttrykke dine følelser i trygge rammer. Ikke alle har lett for å uttrykke følelser med ord. Derfor har vi kreative metoder som lar deg bruke tegning, skriving, maling, bevegelse, dans, musikk m.m. Vi har ingen begrensninger i tid og rom. Vi skaper den arenaen du trenger, gir deg de rammene du trenger og beveger oss i det tempoet som er riktig for deg.

Angst, fysisk og psykisk helse

Fysisk og psykisk helse henger sammen. Vi vet at smerter og fysiske problemer KAN ha en psykisk årsak.  Angst – behandles hovedsakelig som psykisk sykdom, MEN den gir kraftige fysiske problemer. Angstnevrose – utløses av at kroppen reagerer som om det er fare på ferde, uten at vi klarer å se noen fare, og derfor kan det oppleves som det er noe galt med kroppen, og dermed blir vi redde fordi vi tror det er noe alvorlig galt med oss.

De naturlige fysiske reaksjonene på fare; flykte, fighte eller fryse, som vi trenger for å overleve som mennesker- forsterkes – og det som egentlig er normale fysiske reaksjoner blir til et alvorlig og for mange, invalidiserende problem. For den som ikke har erfart det, er det vanskelig å forstå hvor ille en slik angstreaksjon oppleves.

Angstrelaterte utfordringer kan også ledsages av andre utfordringer, som følelse av å ikke høre til, ensomhet, følelsen av å ikke være god nok, redd for å ikke yte godt nok, være bra nok. Når disse følelsene resulterer i at vi gjemmer oss bak en maske, mistrives i møte med folk, kjenner på kraftig ubehag i sosiale sammenhenger eller utenfor hjemmet, unnlater å gjøre oppgaver vi har lyst til – osv, da har angsten blitt ødeleggende, ikke bare for den det gjelder men også ofte for nære venner og pårørende.

NFP – et behandlingstilbud innen psykisk helse – pålagt 25% moms 1.1.21

NFP representerer et komplementært behandlingstilbud, med høye krav til terapeutene. likevel blir vi behandlet som alternative helsetjenester og satt i samme bås som personer med «helgekurs» og med liten faglig kompetanse.

1. januar 2021 valgte politikerne å legge moms (merverdiavgift) på våre psykiske helsetjenester. Det betyr at de som allerede betaler alt – altså ingen offentlig kompensasjon – slik det er for andre helsetjenester – de må nå i tillegg betale en avgift til staten, på 25% merverdiavgift.

Dette innebærer at færre har råd til å betale for psykisk helsehjelp selv, noe som også påvirker terapeutenes mulighet til å drive egen virksomhet og opprettholde tilbudet av psykiske helsetjenester.

Konsekvensene av denne politikken, er at den fagkompetansen vi besitter kan bli borte, ikke bare i det private – men også de som har stor nytte av denne kompetansen i det offentlige.  Og det skjer nå, når behovet er større enn noen gang og vi har rapporter/undersøkelser som viser at vi kan levere akkurat det personer med psykiske utfordringer har behov for.

Dagens regjering har fått slakt på området psykisk helse, behovet er stort, flere tusen får avslag – dvs fastlegen mener det er behov for psykisk helsehjelp, men den offentlige psykiske helsehjelpen sier nei. Unge mennesker må vente i flere uker for å få hjelp, hvis de får hjelp – og recovery-undersøkelsene viser at det offentlige mangler det tilbudet pasientene trenger. 

Helseminister Bente Høie sier det er et mål å redusere ventetiden til 3 uker for psykiske problemer og implementere pakkeforløp for behandling av psykiske problemer.

Psykiske problemer er akutte – hjelpen trengs nå, umiddelbart. Det kan ikke vente. Psykiske problemer er sammensatte og pakkeforløp er ikke et egnet tiltak.

NFP har et tilbud for mange som ikke får god nok hjelp i det offentlige.

Høsten 2020, hadde NFP flere møter med politikere fra forskjellige partier. Det var tydelig at politikerne manglet kunnskap om utøverregisteret i Brønnøysund og NFP sine krav for å bli registrert der. Vi forstår og støtter myndighetenes ønske om å øke pasientsikkerheten, som var hovedårsaken til at utøverregisteret ble opprettet i begynnelsen av 2000-tallet.

Når momsfritaket nå er fjernet, er det ikke bare det psykiske helsetilbudet som har blitt dårligere. Utøverregisteret hadde til hensikt å skille seriøse tilbydere fra useriøse. Momsfritaket skulle motivere organisasjoner og deres medlemmer til å innfri krav som ville gi økt pasientsikkerhet.

Når motivasjonen (momsfritaket) for å være registrert i utøverregisteret nå er fjernet og det ikke lenger er mulig for mennesker som søker hjelp ut over det det offentlige kan tilby, har det også blitt vanskeligere å vurdere tilbyderes seriøsitet.

NFP har valgt å opprettholde de samme krav til våre medlemmer som jobber som terapeuter, selv om momsfritaket nå er borte. Vi håper myndighetene vil se at vi er en ressurs som kan styrke det psykiske helsetilbudet i landet, for alle aldre.  

Kjersti Almåsvold

Tlf 920 55 920

#recovery

#terapi

#kjerstialmåsvold

#norskforbundforpsykoterapi

#arendalsuka

#psykiskhelse

#politikk

*https://www.napha.no/content/13883/recovery